Custom_32
รายละเอียดของรายวิชา แบบ วช. 04
 
     
  1. รหัสและชื่อวิชา
   
000 106
การอ่านและการเขียนเชิงวิพากษ์
Critical Reading and Wrutung
3 (3-0-6)
  2. จำนวนหน่วยกิต
    3 หน่วยกิต(จำนวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ บรรยาย 3 ชม. ปฏิบัติการ 0 ชม. ศึกษาด้วยตัวเอง 6 ชม.)
  3. สังกัดวิชา
   
ภาควิชา/สาขาวิชา
สถาบันการสอนวิชาศึกษาทั่วไป
  4. คำอธิบายรายวิชา(Course Description)
   
การพัฒนาทักษะการอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษ โดยการฝึกการอ่านที่เน้นการประเมิน และวิเคราห์วิพากษ์เรื่องราวจากแหล่งต่างๆ อย่างเป็นระบบ และโดยการฝึกการเขียนที่เน้นการค้นคว้า การเรียบเรียง และการสร้างงานเขียนประเภทต่างๆ
Development of English reading and writing skils through practives of reading that emphasizes evaluating and systematically analyzing and criticizing multiple texts, and writing that emphasixes researching, organizing, creating texts for different prposes.
  5. เงื่อนไขของรายวิชา(Prerequisite)
    ไม่มี
  6. ประเภทวิชา
    เป็นวิชาศึกษาทั่วไป
เป็น
  7. ภาคการศึกษาที่เปิดสอน และปีการศึกษาที่จะเริ่มเปิดสอน
    ไม่พบข้อมูล
  8. อาจารย์ผู้สอน/อาจารย์ที่ปรึกษา
    ไม่พบข้อมูล
     
 
  หัวข้อ บรรยาย (จำนวน ชม.) ปฏิบัติ (จำนวน ชม.)
    1.การทำความเข้สใจและประเมินงานเขียนจากแหล่งต่างๆ 5 5
    2.การวิเคราะห์วิภากษ์เรื่องราวจากแหล่งต่างๆอย่างเป็ระบบ 12 12
    3.การกำหนดประเภทผู้อ่านและรูปแบบวิธีการเขียน 3 3
    4.การเขียนคำนำข้อความระบุแนวคิดหลัก ประโยคระบุประเด่นและการสรุป 3 3
    5.การเขียนในบริบทสังคม 4 4
    6.การเขียนบทความวิชาการ 9 9
    7.การฝึกวิธีการเขียนโต้แย้ง 9 9
    รวม 45 45
 
รวม
90 90


 
กลุ่มภารกิจพัฒนาวิชาการ สำนักบริหารและพัฒนาวิชการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
โทร 043 203200 ภายใน 11940