Custom_32
รายละเอียดของรายวิชา แบบ วช. 04
 
     
  1. รหัสและชื่อวิชา
   
000 111
ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
Thai for Communication
3 (3-0-3)
  2. จำนวนหน่วยกิต
    3 หน่วยกิต(จำนวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ บรรยาย 3 ชม. ปฏิบัติการ 0 ชม. ศึกษาด้วยตัวเอง 3 ชม.)
  3. สังกัดวิชา
   
ภาควิชา/สาขาวิชา
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
  4. คำอธิบายรายวิชา(Course Description)
   
การพัฒนาการใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน และการประกอบอาชีพในอนาคต
Development of Thai language skils for daily life communication and for the students future works.
  5. เงื่อนไขของรายวิชา(Prerequisite)
    ไม่มี
  6. ประเภทวิชา
    เป็น
เป็น
  7. ภาคการศึกษาที่เปิดสอน และปีการศึกษาที่จะเริ่มเปิดสอน
    ไม่พบข้อมูล
  8. อาจารย์ผู้สอน/อาจารย์ที่ปรึกษา
    ไม่พบข้อมูล
     
 
  หัวข้อ บรรยาย (จำนวน ชม.) ปฏิบัติ (จำนวน ชม.)
    1.ภาษาไทยในชีวิตประจำวัน 6 6
    2.บทบาทของผู้ใภษาไทย 6 6
    3.บริบทแวดล้อมในการใช้ภาษาไทย 9 9
    4.การใช้ภาษาไทยให้มีประสิทธิภาพ 9 9
    5.การพัฒนาทักษาะในการใช้ภาษาไทย กรณีศึกษาในการประกอบอาชีพ 15 15
    รวม 45 45
 
รวม
90 90


 
กลุ่มภารกิจพัฒนาวิชาการ สำนักบริหารและพัฒนาวิชการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
โทร 043 203200 ภายใน 11940