Custom_32
รายละเอียดของรายวิชา แบบ วช. 04
 
     
  1. รหัสและชื่อวิชา
   
000 112
ภาษาไทยทางวิชาการ
Thai for Academic Purposes
3 (3-0-3)
  2. จำนวนหน่วยกิต
    3 หน่วยกิต(จำนวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ บรรยาย 3 ชม. ปฏิบัติการ 0 ชม. ศึกษาด้วยตัวเอง 3 ชม.)
  3. สังกัดวิชา
   
ภาควิชา/สาขาวิชา
วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น
  4. คำอธิบายรายวิชา(Course Description)
   
การพัฒนาทักษะการใช้ภาษาไทย ทั้งการฟัง  การพูด  การอ่านและการเขียนเชิงวิชาการ
Development of Thai language skills for academic purposes including speaking, listening, reading, and academic skills.
  5. เงื่อนไขของรายวิชา(Prerequisite)
    ไม่มี
  6. ประเภทวิชา
    เป็นวิชาศึกษาทั่วไป เป็นวิชาศึกษาทั่วไป สำหรับหลักสูตรระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยขอนแก่น
เป็น
  7. ภาคการศึกษาที่เปิดสอน และปีการศึกษาที่จะเริ่มเปิดสอน
    ไม่พบข้อมูล
  8. อาจารย์ผู้สอน/อาจารย์ที่ปรึกษา
    ไม่พบข้อมูล
     
 
  หัวข้อ บรรยาย (จำนวน ชม.) ปฏิบัติ (จำนวน ชม.)
    ความเข้าใจในการใช้ภาษาไทย 12 0
    การผสานทักษะการใช้ภาษาไทย 12 0
    ทักษะการใช้ภาษาไทยทางวิชาการ 15 0
    การพัฒนาทักษะการใช้ภาษาไทยในการนำเสนอทางวิชาการ กรณีศึกษา 6 0
    ความเข้าใจในการใช้ภาษาไทย 12 0
 
รวม
57 0


 
กลุ่มภารกิจพัฒนาวิชาการ สำนักบริหารและพัฒนาวิชการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
โทร 043 203200 ภายใน 11940