Custom_32
รายละเอียดของรายวิชา แบบ วช. 04
 
     
  1. รหัสและชื่อวิชา
   
000 113
ภาษาไทยสำหรับชาวต่างชาติ
Thai for Foreigners
3 (3-0-6)
  2. จำนวนหน่วยกิต
    3 หน่วยกิต(จำนวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ บรรยาย 3 ชม. ปฏิบัติการ 0 ชม. ศึกษาด้วยตัวเอง 6 ชม.)
  3. สังกัดวิชา
   
ภาควิชา/สาขาวิชา
สถาบันการสอนวิชาศึกษาทั่วไป
  4. คำอธิบายรายวิชา(Course Description)
   

การใช้ภาษาไทยในชีวิตประจำวัน วัฒนธรรมในการสื่อสารภาษาไทย การสนทนาโดยการตอบอย่างง่าย การสนทนาทางโทรศัพท์ การอ่านและการเขียนภาษาไทยเบื้องต้น ความเข้าใจในวิถีชีวิตและวัฒนธรรม

thai usage in evetyday life, Thai cuture of communication, simple conversation, talking on telepgone, reading and writing basic Thai and undertanding of Thai ways and Thai ways and Thai culture.
  5. เงื่อนไขของรายวิชา(Prerequisite)
    ไม่มี
  6. ประเภทวิชา
    เป็นวิชาศึกษาทั่วไป
เป็น
  7. ภาคการศึกษาที่เปิดสอน และปีการศึกษาที่จะเริ่มเปิดสอน
    ไม่พบข้อมูล
  8. อาจารย์ผู้สอน/อาจารย์ที่ปรึกษา
    ไม่พบข้อมูล
     
 
  หัวข้อ บรรยาย (จำนวน ชม.) ปฏิบัติ (จำนวน ชม.)
    1.การใช้ภาษาไทยในชีวิตประจำวัน 6 6
    2.วัฒนธรรมในการสื่อสารภาษาไทย 3 3
    3.การสนทนาโต้ตอบอย่างง่าย 9 9
    5.การอ่านและเขียนภาษาไทยเบื้องต้น 5 5
    4.การสนทนาทางโทรศัพท์ 6 6
    6.ความเข้าใจวิถีชิวิตและวัฒนธรรม 6 6
 
รวม
35 35


 
กลุ่มภารกิจพัฒนาวิชาการ สำนักบริหารและพัฒนาวิชการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
โทร 043 203200 ภายใน 11940