Custom_32
รายละเอียดของรายวิชา แบบ วช. 04
 
     
  1. รหัสและชื่อวิชา
   
000 121
ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสาร
Haoabese for Communication
3 (3-0-6)
  2. จำนวนหน่วยกิต
    3 หน่วยกิต(จำนวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ บรรยาย 3 ชม. ปฏิบัติการ 0 ชม. ศึกษาด้วยตัวเอง 6 ชม.)
  3. สังกัดวิชา
   
ภาควิชา/สาขาวิชา
สถาบันการสอนวิชาศึกษาทั่วไป
  4. คำอธิบายรายวิชา(Course Description)
   
คำศัพท์ วลี เละประโยคภาษาญี่ปุ่นอย่างง่ายสำหรับการสนทนาในชีวิตประจำวันเนะนำวัฒนธรรมทั่วไปของญี่ปุ่น
Simple Japanese vocabularies, expressions, and sentences used in svsryday convwesations; inreoduction to general japanese culture.
  5. เงื่อนไขของรายวิชา(Prerequisite)
    ไม่มี
  6. ประเภทวิชา
    เป็นวิชาศึกษาทั่วไป
เป็น
  7. ภาคการศึกษาที่เปิดสอน และปีการศึกษาที่จะเริ่มเปิดสอน
    ไม่พบข้อมูล
  8. อาจารย์ผู้สอน/อาจารย์ที่ปรึกษา
    ไม่พบข้อมูล
     
 
  หัวข้อ บรรยาย (จำนวน ชม.) ปฏิบัติ (จำนวน ชม.)
    1.การเนะนำตัวภาษาญี่ปุ่น 12 12
    2.บทสนทนาเบื้องต้น 15 15
    3.ไวยากรณ์เบื้องต้น 12 12
    4.แนะนำวัฒนธรรมญี่ปุ่น 6 6
 
รวม
45 45


 
กลุ่มภารกิจพัฒนาวิชาการ สำนักบริหารและพัฒนาวิชการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
โทร 043 203200 ภายใน 11940