Custom_32
รายละเอียดของรายวิชา แบบ วช. 04
 
     
  1. รหัสและชื่อวิชา
   
000 130
ทักษะการรู้สารสนเทศ
Information Literacy Skills
3 (3-0-3)
  2. จำนวนหน่วยกิต
    3 หน่วยกิต(จำนวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ บรรยาย 3 ชม. ปฏิบัติการ 0 ชม. ศึกษาด้วยตัวเอง 3 ชม.)
  3. สังกัดวิชา
   
ภาควิชา/สาขาวิชา
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
  4. คำอธิบายรายวิชา(Course Description)
   
การรู้สารสนเทศกับการศึกษาระดับอุดมศึกษา กระบวนการการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ด้านสารสนเทศ ได้แก่ การให้ความหมายและการวิเคราะห์ความต้องการสารสนเทศ การคัดเลือกแหล่งสารสนเทศ กลยุทธ์การค้นและทักษะการค้นสารสนเทศ การประเมินคุณค่าของสารสนเทศ การวิเคราะห์และสังเคราะห์สารสนเทศ การเรียบเรียงและนำเสนอสารสนเทศในรูปแบบต่างๆ
Information literacy and higher education, information literacy skills development processes include; defining and analyzing the need for information, selecting sources of information, search strategies and information searching skills, evaluation of information values, information analysis and synthesis, information composition and presentation in various formats.
  5. เงื่อนไขของรายวิชา(Prerequisite)
    ไม่มี
  6. ประเภทวิชา
    เป็นวิชาศึกษาทั่วไป
เป็นวิชาศึกษาทั่วไป
  7. ภาคการศึกษาที่เปิดสอน และปีการศึกษาที่จะเริ่มเปิดสอน
    ไม่พบข้อมูล
  8. อาจารย์ผู้สอน/อาจารย์ที่ปรึกษา
    ไม่พบข้อมูล
     
 
  หัวข้อ บรรยาย (จำนวน ชม.) ปฏิบัติ (จำนวน ชม.)
    1. การรู้สารสนเทศกับการศึกษาระดับอุดมศึกษา 3 0
    2. การให้ความหมายและการวิเคราะห์ความต้องการสารสนเทศ 9 0
    3. การคัดเลือกแหล่งสารสนเทศ 6 0
    4. กลยุทธ์การค้นและทักษะการค้นสารสนเทศ 9 0
    5. การประเมินคุณค่าของสารสนเทศ การวิเคราะห์และสังเคราะห์สารสนเทศ 9 0
    6. การเรียบเรียงและนำเสนอสารสนเทศในรูปแบบต่างๆ 9 0
 
รวม
45 0


 
กลุ่มภารกิจพัฒนาวิชาการ สำนักบริหารและพัฒนาวิชการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
โทร 043 203200 ภายใน 11940