Custom_32
รายละเอียดของรายวิชา แบบ วช. 04
 
     
  1. รหัสและชื่อวิชา
   
000 131
ทักษะชีวิต
Life Skills
3 (3-0-6)
  2. จำนวนหน่วยกิต
    3 หน่วยกิต(จำนวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ บรรยาย 3 ชม. ปฏิบัติการ 0 ชม. ศึกษาด้วยตัวเอง 6 ชม.)
  3. สังกัดวิชา
   
ภาควิชา/สาขาวิชา
วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น
  4. คำอธิบายรายวิชา(Course Description)
   
การพัฒนาทักษะชีวิตที่จำเป็นในชีวิตประจำวันและการทำงานในอนาคต โดยเน้นทักษะการคิด ภาวะการเป็นผู้นำ บุคลิกภาพ การอยู่ร่วมกันในสังคม การเสียสละเพื่อส่วนรวม และการจัดการปัญหาชีวิต
Development of life skills for daily life and future works; emphasis is on thinking skills, leadership; personality; social co-existence, giving and sacrifice, management of life problems.
  5. เงื่อนไขของรายวิชา(Prerequisite)
    ไม่มี
  6. ประเภทวิชา
    เป็นวิชาศึกษาทั่วไป เป็นวิชาศึกษาทั่วไป สำหรับหลักสูตรระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยขอนแก่น
เป็น
  7. ภาคการศึกษาที่เปิดสอน และปีการศึกษาที่จะเริ่มเปิดสอน
    ไม่พบข้อมูล
  8. อาจารย์ผู้สอน/อาจารย์ที่ปรึกษา
   
รศ. คูณ โทขันธ์
     
 
  หัวข้อ บรรยาย (จำนวน ชม.) ปฏิบัติ (จำนวน ชม.)
    ความสำคัญของทักษะชีวิตต่อการดำเนินชีวิตประจำวันและการทำงานในอนาคต 3 0
    การพัฒนาทักษะการคิด - ความคิดรวบยอด - ความคิดเชิงวิพากษ์ - ความคิดสร้างสรรค์ 15 0
    การพัฒนาภาวะผู้นำและบุคลิกภาพ - ภาวะผู้นำ - บุคลิกภาพ - มารยาทในสังคม 12 0
    ชีวิตกับสังคม - การอยู่ร่วมกันในสังคม รวมทั้งครอบครัวและเพื่อน - การให้และการเสียสละเพื่อส่วนรวม 6 0
    การจัดการปัญหาชีวิต - ปัญหาชีวิตที่พบบ่อยสำหรับคนในช่วงที่กำลังศึกษาในระดับอุดมศึกษา เช่น ปัญหายาเสพติด ปัญหาเรื่องเพศ ฯลฯ - แนวทางและวิธีการจัดการกับปัญหาชีวิต 9 0
 
รวม
45 0


 
กลุ่มภารกิจพัฒนาวิชาการ สำนักบริหารและพัฒนาวิชการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
โทร 043 203200 ภายใน 11940