Custom_32
รายละเอียดของรายวิชา แบบ วช. 04
 
     
  1. รหัสและชื่อวิชา
   
000 131
ทักษะชีวิต
Life Skills
3 (3-0-3)
  2. จำนวนหน่วยกิต
    3 หน่วยกิต(จำนวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ บรรยาย 3 ชม. ปฏิบัติการ 0 ชม. ศึกษาด้วยตัวเอง 3 ชม.)
  3. สังกัดวิชา
   
ภาควิชา/สาขาวิชา
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
  4. คำอธิบายรายวิชา(Course Description)
   

การพัฒนาทักษะชีวิตที่จำเป็นในชีวิตประจำวันและการทำงานในอนาคตโดยเน้นทักษะการคิด ภาวะการเป็นผู้นำ บุคลิกภาพ การอยู่ร่วมกันในสังคม การเสียสละเพื่อส่วนรวม และการจัดการปัญหาชีวิต

Development of life skilly life and future works; emphasis is on thinking skills, leadership; personality; social co-existence, giving and sacrifice, management of prodlems.
  5. เงื่อนไขของรายวิชา(Prerequisite)
    ไม่มี
  6. ประเภทวิชา
    เป็น
เป็น
  7. ภาคการศึกษาที่เปิดสอน และปีการศึกษาที่จะเริ่มเปิดสอน
    ไม่พบข้อมูล
  8. อาจารย์ผู้สอน/อาจารย์ที่ปรึกษา
    ไม่พบข้อมูล
     
 
  หัวข้อ บรรยาย (จำนวน ชม.) ปฏิบัติ (จำนวน ชม.)
    1.ความสำคัญของทักษะชีวิตต่อการดำเนินชีวิตประจำวันและการทำงานในอนาคต 3 3
    2.การพัฒนาทักษะการผลิต 15 15
    3.การพัฒนาภาวะผู้นำและบุคลิกภาพ 12 12
    4.ชีวิตกับสังคม 6 6
    5.การจัดการปัญหาชีวิต 9 9
    รวม 45 45
 
รวม
90 90


 
กลุ่มภารกิจพัฒนาวิชาการ สำนักบริหารและพัฒนาวิชการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
โทร 043 203200 ภายใน 11940