Custom_32
รายละเอียดของรายวิชา แบบ วช. 04
 
     
  1. รหัสและชื่อวิชา
   
000 132
ชีวิตกับสุนทรียะ
Life and Aestehetics
3 (3-0-3)
  2. จำนวนหน่วยกิต
    3 หน่วยกิต(จำนวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ บรรยาย 3 ชม. ปฏิบัติการ 0 ชม. ศึกษาด้วยตัวเอง 3 ชม.)
  3. สังกัดวิชา
   
ภาควิชา/สาขาวิชา
คณะแพทยศาสตร์
  4. คำอธิบายรายวิชา(Course Description)
   

ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสุนทรียะ สุนทรียะในธรรมชาติ ศิลปะ และวัฒนธรรม ประสบการณ์เกี่ยวกับสุนทรียะ การวิเคราะห์สุนทรียะ

Knowledge and appreciation of aesthetics in tne nature, arts and cultures; experiences on awsthethetics; analysis of the values of aesrhetics.
  5. เงื่อนไขของรายวิชา(Prerequisite)
    ไม่มี
  6. ประเภทวิชา
    เป็น
เป็น
  7. ภาคการศึกษาที่เปิดสอน และปีการศึกษาที่จะเริ่มเปิดสอน
    ไม่พบข้อมูล
  8. อาจารย์ผู้สอน/อาจารย์ที่ปรึกษา
    ไม่พบข้อมูล
     
 
  หัวข้อ บรรยาย (จำนวน ชม.) ปฏิบัติ (จำนวน ชม.)
    1.ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสุนทรียะ 6 6
    2.สุนทรียะในธรรมชาติ 6 6
    3.สุนทรียะในศิลปะ และวัฒนธรรม 15 15
    4.ประสบการณ์เกี่ยวกับสุนทรียะ 9 9
    5.การวิเคราะห์คุณค่าของสุนทรียะกับชิวิต กรณีศึกษา 9 9
    รวม 45 45
 
รวม
90 90


 
กลุ่มภารกิจพัฒนาวิชาการ สำนักบริหารและพัฒนาวิชการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
โทร 043 203200 ภายใน 11940