Custom_32
รายละเอียดของรายวิชา แบบ วช. 04
 
     
  1. รหัสและชื่อวิชา
   
000 133
กีฬา สุขภาพ สมรรถภาพและการพัฒนาคุณภาพชีวิต
Sport Health Fitness and Wellness Development
3 (2-2-3)
  2. จำนวนหน่วยกิต
    3 หน่วยกิต(จำนวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ บรรยาย 2 ชม. ปฏิบัติการ 2 ชม. ศึกษาด้วยตัวเอง 3 ชม.)
  3. สังกัดวิชา
   
ภาควิชา/สาขาวิชา
วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น
  4. คำอธิบายรายวิชา(Course Description)
   
ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเล่นกีฬา  การออกกำลังกาย   การส่งเสริมสุขภาพ   และการเสริมสร้างสมรรถภาพทางกาย   หลักการดูกีฬา   การเลือกกิจกรรมกีฬาและการออกกำลังกายที่เหมาะสมกับตนเองและการใช้ในชีวิตประจำวัน  การฝึกทักษะพื้นฐานทางกีฬาและการเสริมสร้างสมรรถภาพทางกาย  กีฬาและการออกกำลังกาย   รวมทั้งการดูแลตนเองเพื่อสุขภาพที่ดีและการพัฒนาคุณภาพชีวิต
Knowledge and understanding of sport, exercise, health promotion and fitness, principles of sport spectator, selection of sport activities suitable for oneself and applicable in daily life, practice in sport basic skills and fitness, sport, exercise and self-care for good health and wellness development.
  5. เงื่อนไขของรายวิชา(Prerequisite)
    ไม่มี
  6. ประเภทวิชา
    เป็นวิชาศึกษาทั่วไป เป็นวิชาศึกษาทั่วไป สำหรับหลักสูตรระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยขอนแก่น
เป็น
  7. ภาคการศึกษาที่เปิดสอน และปีการศึกษาที่จะเริ่มเปิดสอน
    ไม่พบข้อมูล
  8. อาจารย์ผู้สอน/อาจารย์ที่ปรึกษา
    ไม่พบข้อมูล
     
 
  หัวข้อ บรรยาย (จำนวน ชม.) ปฏิบัติ (จำนวน ชม.)
    ความรู้ความเข้าใจทั่วไปเกี่ยวกับกีฬา การออกกำลังกาย การส่งเสริมสุขภาพ การสร้างเสริมสมรรถภาพ 6 0
    หลักการดูกีฬา การเลือกกิจกรรมกีฬาและการออกกำลังกายที่เหมาะสมกับตนเอง และการใช้ในชีวิตประจำวัน 6 0
    การฝึกทักษะพื้นฐานทางกีฬา อย่างน้อย 2 ชนิดกีฬา 0 18
    การเสริมสร้างสมรรถภาพทางกายด้วยมือเปล่าและอุปกรณ์ 3 16
    กีฬาและการออกกำลังกาย รวมทั้งการดูแลตนเองเพื่อสุขภาพที่ดีและการ พัฒนาคุณภาพชีวิต 9 0
    จิตใจ อารมณ์ สังคมการดำเนินชีวิต การพักผ่อนและการพัฒนาคุณภาพชีวิต 6 0
    การฝึกสมาธิ ภาวนา เพื่อการพัฒนาจิตและชีวิต 0 6
 
รวม
30 40


 
กลุ่มภารกิจพัฒนาวิชาการ สำนักบริหารและพัฒนาวิชการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
โทร 043 203200 ภายใน 11940