Custom_32
รายละเอียดของรายวิชา แบบ วช. 04
 
     
  1. รหัสและชื่อวิชา
   
000 133
กีฬา สุขภาพ สมรรถภาพและการพัฒนาคุณภาพชีวิต
Sport Health Fitness and Wellness Development
3 (2-2-3)
  2. จำนวนหน่วยกิต
    3 หน่วยกิต(จำนวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ บรรยาย 2 ชม. ปฏิบัติการ 2 ชม. ศึกษาด้วยตัวเอง 3 ชม.)
  3. สังกัดวิชา
   
ภาควิชา/สาขาวิชา
คณะวิทยาศาสตร์
  4. คำอธิบายรายวิชา(Course Description)
   

ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเล่นกีฬา การออกกำลังกาย การส่งเสริมสุขภาพ และการเสริมสร้างสมถภาพทางกาบภาพ หลักการดูกีฬา การเลือกกิจกรรมกีฬาและการออกกำลังการที่เหมาะสมกับตนเองและการใช้ชีวิตประจำวันการฝึกทัษะพื้นฐานทางกีฬาและการเสริมสร้างสมถรรภาพทางร่างกาย การดีฬาและการออกกำลังกาย รวมทั้งการดูแลตนเองเพื่อสุขภาพที่ดีและการพัฒนาคุณภาพชีวิต

Knowledge and understandinf of sport, exercise, health promotion and filness, principles of sport spectator, selectuin of activities suitadle for oeslf and applicadle in daily life, practice in sport basic skills and fitness, spoet, exercise and self-care for good health and wellness development.

  5. เงื่อนไขของรายวิชา(Prerequisite)
    ไม่มี
  6. ประเภทวิชา
    เป็น
เป็น
  7. ภาคการศึกษาที่เปิดสอน และปีการศึกษาที่จะเริ่มเปิดสอน
    ไม่พบข้อมูล
  8. อาจารย์ผู้สอน/อาจารย์ที่ปรึกษา
    ไม่พบข้อมูล
     
 
  หัวข้อ บรรยาย (จำนวน ชม.) ปฏิบัติ (จำนวน ชม.)
    1.ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกักีฬา การออกกำลังกาย การส่งเสริมสุขภาพ การสร้างเสริมสมถรรภาพ 6 0
    2.หลักการดูกีฬา การเลือกกิจกรรมกิฬาและการออกกำลังกายที่เหมาะสมกับตนเองและใช้ในชีวิตประจำวัน 6 0
    3.การฝึกทักษะพื้นฐานทางกิฬา อย่างน้อย 2 ชนิดกีฬา 0 18
    4.การเสริมสร้างสมถรรภาพทางกายด้วยมือเปล่าและอุปกรณ์ 9 0
    5.จิตใจ อารมณ์ สังคมการดำเนินชีวิต การพักผ่อนและการพัฒนาคุณภาพชีวิต 6 0
    7.การฝึกสมาธิ ภาวนา เพื่อการพัฒนาจิตและชีวิต 0 6
    รวม 30 30
 
รวม
57 54


 
กลุ่มภารกิจพัฒนาวิชาการ สำนักบริหารและพัฒนาวิชการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
โทร 043 203200 ภายใน 11940