Custom_32
รายละเอียดของรายวิชา แบบ วช. 04
 
     
  1. รหัสและชื่อวิชา
   
000 134
สุนทรียะในชีวิต
Aesthetics for life
3 (0-0-6)
  2. จำนวนหน่วยกิต
    3 หน่วยกิต(จำนวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ บรรยาย 0 ชม. ปฏิบัติการ 0 ชม. ศึกษาด้วยตัวเอง 6 ชม.)
  3. สังกัดวิชา
   
ภาควิชา/สาขาวิชา
สถาบันการสอนวิชาศึกษาทั่วไป
  4. คำอธิบายรายวิชา(Course Description)
   
ความรู้และความซาบซึ้งเกี่ยวกับสุนทรียะในชีวิต สุนทรียะในความหลากหลายของธรรมชาติ ศิลปะและวัฒนธรรม ประสบการเกี่ยวกับสุนทรียะ การวิเคราะห์คุณภาพของสุนทรียะ
Knowledge and appreciation of aesthetivs for life; aesthetics in the natural, artand cultural diversities; experiences on aesthetivs; analysis of the values of aesthetice.
  5. เงื่อนไขของรายวิชา(Prerequisite)
    ไม่มี
  6. ประเภทวิชา
    เป็นวิชาศึกษาทั่วไป
เป็น
  7. ภาคการศึกษาที่เปิดสอน และปีการศึกษาที่จะเริ่มเปิดสอน
    ไม่พบข้อมูล
  8. อาจารย์ผู้สอน/อาจารย์ที่ปรึกษา
    ไม่พบข้อมูล
     
 
  หัวข้อ บรรยาย (จำนวน ชม.) ปฏิบัติ (จำนวน ชม.)
    1.ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสุนทรียะ 6 6
    2.สุนทรียะในความหลากหลาย 6 6
    3.สุนทรียะในความหลากหลายทางศิลปะและวัฒนธรรม 18 18
    4.ประสบการณ์เกี่ยวกับสุนทรียะ 6 6
    6.การวิเคราะห์คุณค่าของสุนทรียะกับชีวิต 9 9
    รวม 45 45
 
รวม
90 90


 
กลุ่มภารกิจพัฒนาวิชาการ สำนักบริหารและพัฒนาวิชการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
โทร 043 203200 ภายใน 11940