Custom_32
รายละเอียดของรายวิชา แบบ วช. 04
 
     
  1. รหัสและชื่อวิชา
   
000 140
หลักการจัดการสมัยใหม่
Principles of Modem Management
3 (3-0-3)
  2. จำนวนหน่วยกิต
    3 หน่วยกิต(จำนวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ บรรยาย 3 ชม. ปฏิบัติการ 0 ชม. ศึกษาด้วยตัวเอง 3 ชม.)
  3. สังกัดวิชา
   
ภาควิชา/สาขาวิชา
คณะวิทยาศาสตร์
  4. คำอธิบายรายวิชา(Course Description)
   
แนวคิดและหลักการจัดการ ทฤษฏีการจัดการสัมใหม่ แนวคิดเกี่ยวกับการจัการองค์การ การจัดการทรัพยากรขององค์การ หน้าที่ในการจัดการ ประเด่นอื่นๆ ที่น่าสนใจเกี่ยวกับแนวโน้มด้านการจัดการสมัยใหม่
Concepts and principles of managent; modern management theories; conceots of organization managemenr; oranizational resources management; managerial funjctions; other interesting issues related to trends of modern managemnt.
  5. เงื่อนไขของรายวิชา(Prerequisite)
    ไม่มี
  6. ประเภทวิชา
    เป็น
เป็น
  7. ภาคการศึกษาที่เปิดสอน และปีการศึกษาที่จะเริ่มเปิดสอน
    ไม่พบข้อมูล
  8. อาจารย์ผู้สอน/อาจารย์ที่ปรึกษา
    ไม่พบข้อมูล
     
 
  หัวข้อ บรรยาย (จำนวน ชม.) ปฏิบัติ (จำนวน ชม.)
    1.แนวคิดและหลักการจัดการ 3 0
    2.ทฤษฏีการจัดการสมัยใหม่ 12 0
    3.แนวคิดเกี่ยวกับการจัดการองค์การ 6 0
    4.การจัดการทรัพยากรองค์การ 12 0
 
รวม
33 0


 
กลุ่มภารกิจพัฒนาวิชาการ สำนักบริหารและพัฒนาวิชการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
โทร 043 203200 ภายใน 11940