Custom_32
รายละเอียดของรายวิชา แบบ วช. 04
 
     
  1. รหัสและชื่อวิชา
   
000 141
สิทธิพื้นฐานและประชาสังคม
Fundamental Rights and Civil Society
3 (3-0-3)
  2. จำนวนหน่วยกิต
    3 หน่วยกิต(จำนวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ บรรยาย 3 ชม. ปฏิบัติการ 0 ชม. ศึกษาด้วยตัวเอง 3 ชม.)
  3. สังกัดวิชา
   
ภาควิชา/สาขาวิชา
วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น
  4. คำอธิบายรายวิชา(Course Description)
   
ความหมายและที่มาของสิทธิตามธรรมชาติและสิทธิมนุษยชน รากฐานของเสรีภาพและความยุติธรรม ศักดิ์ศรีและคุณค่าของความเป็นมนุษย์ ความเสมอภาค สิทธิพลเมืองและเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย หลักกฎหมายที่ควรรู้ พัฒนาการของแนวคิดและการวิเคราะห์ประชาสังคม ความเคลื่อนไหวของประชาสังคมไทย
Definitions and sources of natural rights and human rights, foundations of freedom and justice, human dignity and value, equity, civil rights and liberty in the Thai constitution, principles of laws for students, development of civil societies and their analysis, movements of Thai civil societies. 
  5. เงื่อนไขของรายวิชา(Prerequisite)
    ไม่มี
  6. ประเภทวิชา
    เป็นวิชาเฉพาะ เป็นวิชาเฉพาะ กลุ่มวิชาเลือก สำหรับหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการงานช่างและผังเมือง วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น
เป็น
  7. ภาคการศึกษาที่เปิดสอน และปีการศึกษาที่จะเริ่มเปิดสอน
    ไม่พบข้อมูล
  8. อาจารย์ผู้สอน/อาจารย์ที่ปรึกษา
    ไม่พบข้อมูล
     
 
  หัวข้อ บรรยาย (จำนวน ชม.) ปฏิบัติ (จำนวน ชม.)
    ความหมาย และที่มาของสิทธิตามธรรมชาติและสิทธิมนุษยชน 3 0
    สิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐาน 3 0
    รากฐานของเสรีภาพ 1 0
    รากฐานของความยุติธรรม 1 0
    ศักดิ์ศรีและคุณค่าของความเป็นมนุษย์ 3 0
    ความเสมอภาค 3 0
    สิทธิพลเมืองและเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 6 0
    หลักกฎหมายที่ควรรู้ 6 0
    พัฒนาการของแนวคิดประชาสังคม 6 0
    การวิเคราะห์ประชาสังคม 6 0
    แนวคิดและความเคลื่อนไหวของประชาสังคมไทย 6 0
 
รวม
44 0


 
กลุ่มภารกิจพัฒนาวิชาการ สำนักบริหารและพัฒนาวิชการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
โทร 043 203200 ภายใน 11940