Custom_32
รายละเอียดของรายวิชา แบบ วช. 04
 
     
  1. รหัสและชื่อวิชา
   
000 141
สิทธิพื้นฐานและประชาสังคม
Fundamental Rights and Civil Society
3 (3-0-3)
  2. จำนวนหน่วยกิต
    3 หน่วยกิต(จำนวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ บรรยาย 3 ชม. ปฏิบัติการ 0 ชม. ศึกษาด้วยตัวเอง 3 ชม.)
  3. สังกัดวิชา
   
ภาควิชา/สาขาวิชา
สถาบันการสอนวิชาศึกษาทั่วไป
  4. คำอธิบายรายวิชา(Course Description)
   
ความหมายและที่มาของสิทธิตามธรรมชาติและสิทธิมนุษย์ รากฐานของเสรีภาพและความยุติธรรม ศักดิ์ศรีและคุณค่าของความเป็นมนุษย์ ความเสมอภาค สิทธิพลเมืองและเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอานาจักรไทยหลักกฎหมายที่ควรรู้ พัฒนาของแนวคิดและการวิเคราะห์ประชาสังคมความเคลี่อนไหวของประชาสังคมไทย
Definitions and sources of natural rughts and human rights, foundations of freedom and justice, human dignity and value, equity civit rights and liberty in the Thai conwtitution, priciples of laws for student, development of civil societies and=f theor analysis , movements of Thai civil socleties                                             
  5. เงื่อนไขของรายวิชา(Prerequisite)
    ไม่มี
  6. ประเภทวิชา
    เป็น
เป็น
  7. ภาคการศึกษาที่เปิดสอน และปีการศึกษาที่จะเริ่มเปิดสอน
    ไม่พบข้อมูล
  8. อาจารย์ผู้สอน/อาจารย์ที่ปรึกษา
    ไม่พบข้อมูล
     
 
  หัวข้อ บรรยาย (จำนวน ชม.) ปฏิบัติ (จำนวน ชม.)
    1.ความหมายและที่มาของสิทธิตามธรรมชาติและสิทธิมนุษย์ชน 3 0
    2.สิทธิมนุษย์ชนชั้นพื้นฐาน 3 0
    3.รากฐานของเสรีภาพ 1 0
    4.รากฐานของความยุติธรรม 1 0
    5.ศักดิ์ศรีและคุณค่าของความเป็นมนุษย์ 3 0
    6.ความเสมอภาค 3 0
    7.สิทธิพลเมือและเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอานาจักรไทย 6 0
    8.หลักกฎหมายที่ควรรู้ 6 0
    9.พัฒนาการของแนวคิดประชาสังคม 6 0
    10.การวิเคราะห์ประชาสัมพันธ์ 6 0
    11.แนวคิดและความเคลื่อนไหวของประชาสังคมไทย 6 0
 
รวม
44 0


 
กลุ่มภารกิจพัฒนาวิชาการ สำนักบริหารและพัฒนาวิชการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
โทร 043 203200 ภายใน 11940