Custom_32
รายละเอียดของรายวิชา แบบ วช. 04
 
     
  1. รหัสและชื่อวิชา
   
000 142
คุณค่าของชีวิต
The Value of Life
3 (2-2-3)
  2. จำนวนหน่วยกิต
    3 หน่วยกิต(จำนวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ บรรยาย 2 ชม. ปฏิบัติการ 2 ชม. ศึกษาด้วยตัวเอง 3 ชม.)
  3. สังกัดวิชา
   
ภาควิชา/สาขาวิชา
คณะศิลปกรรมศาสตร์
  4. คำอธิบายรายวิชา(Course Description)
   
แนวคิดเกี่ยวกับชีวิต ความหมายคุณค่าและเป้าหมายของชีวิต  ปรัชญาและแนวคิดในการดำเนินชีวิตหลักยึดเหนี่ยวของชีวิต ศาสตร์แห่งความเข้าใจตนเองและผู้อื่น คุณธรรมและจริยธรรมในตนเองและการอยู่ร่วมกันในสังคม การพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรมในการดำเนินชีวิต  แนวคิดและทักษะในการเผชิญปัญหาชีวิต ฝึกปฏิบัติการทำความเข้าใจชีวิตและการพัฒนาคุณธรรม
Concept, meaning, value, and goal of life, philosophy and doctrine of living, concepts of self-understanding and empathy, virtues and ethics in self and social living, development of virtues and ethics for living, concepts of life’s problem facing and solving, practices in self-understanding and virtues and ethics developments.
  5. เงื่อนไขของรายวิชา(Prerequisite)
    ไม่มี
  6. ประเภทวิชา
    เป็น
เป็น
  7. ภาคการศึกษาที่เปิดสอน และปีการศึกษาที่จะเริ่มเปิดสอน
    ไม่พบข้อมูล
  8. อาจารย์ผู้สอน/อาจารย์ที่ปรึกษา
    ไม่พบข้อมูล
     
 
  หัวข้อ บรรยาย (จำนวน ชม.) ปฏิบัติ (จำนวน ชม.)
    1.แนวคิดเกี่ยวกับชีวิต 4 0
    2.ปรัชญา และแนวคิดของการดำเนินชีวิตอย่างมีคุณค่าและความหมาย 2 0
    3.การครองตนในยุคโลกาภิวัตน์และเทคโนโล 7 0
    4.ศาสตรืแห่งความเข้าใจตนเองและผู้อื่น 6 0
    5.คุณธรรม และจริยธรรมในตนเองและการอยู่ร่วมกับในสังคม 3 0
    6.คุณค่าคุณธรรมและจริยธรรมในการดำเนินชีวิต 3 0
    7.การฝึกปฏิบัติเพื่อทำความเข้าใจในชีวิตและการพัฒนาคุณธรรม 0 3
 
รวม
25 3


 
กลุ่มภารกิจพัฒนาวิชาการ สำนักบริหารและพัฒนาวิชการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
โทร 043 203200 ภายใน 11940