Custom_32
รายละเอียดของรายวิชา แบบ วช. 04
 
     
  1. รหัสและชื่อวิชา
   
000 144
มิติของความสมบูรณ์แห่งชีวิต
Wellness Dimension
3 (3-0-6)
  2. จำนวนหน่วยกิต
    3 หน่วยกิต(จำนวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ บรรยาย 3 ชม. ปฏิบัติการ 0 ชม. ศึกษาด้วยตัวเอง 6 ชม.)
  3. สังกัดวิชา
   
ภาควิชา/สาขาวิชา
สถาบันการสอนวิชาศึกษาทั่วไป
  4. คำอธิบายรายวิชา(Course Description)
   

การพัฒนาความรู้และทักษะเพื่อการดำรงตนในสังคมอย่างมีความสุขทั้งการและใจโดยเน้นมุมมองแห่งความสมบูรณ์ของชีวิตด้านต่างๆ ได้แก่ มิติทางกาย ใจ สติปัญญา สังคมจิตวิญญาณ สิ่งแวดล้อม และอาชีพ

Development of knowledge and skills to achieve both physical and mental wellness of personal living, cocering the aspects of phtsical, emotional, intellectual, social, spiritual, environmental and occupational wellness dimensions.
  5. เงื่อนไขของรายวิชา(Prerequisite)
    ไม่มี
  6. ประเภทวิชา
    เป็นวิชาศึกษาทั่วไป
เป็น
  7. ภาคการศึกษาที่เปิดสอน และปีการศึกษาที่จะเริ่มเปิดสอน
    ไม่พบข้อมูล
  8. อาจารย์ผู้สอน/อาจารย์ที่ปรึกษา
    ไม่พบข้อมูล
     
 
  หัวข้อ บรรยาย (จำนวน ชม.) ปฏิบัติ (จำนวน ชม.)
    1.ความรู้เกี่ยวกับความสมบูรณ์แห่งชีวิต 2 0
    2.มิติความสมบูรณ์ทางกายภาพ 6 6
    3.มิติความสมบูรณ์ทางอารมณ์ 3 6
    5.มิติความสมบูรณ์ทางสังคม 4 6
    4.มิติความสมบูรณ์ทางสถิปัญญา 4 0
    6.มิติความสมบูรณ์ทางจิตวิญญา 4 6
    7.มิติความสมบูรณ์ทางสิ่งแวดล้อม 4 6
    8.มิติวคามสมบูรณ์ทงอาชีพ 3 0
 
รวม
30 30


 
กลุ่มภารกิจพัฒนาวิชาการ สำนักบริหารและพัฒนาวิชการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
โทร 043 203200 ภายใน 11940