Custom_32
รายละเอียดของรายวิชา แบบ วช. 04
 
     
  1. รหัสและชื่อวิชา
   
000 150
ไทยศึกษา
Thai Studies
3 (3-0-3)
  2. จำนวนหน่วยกิต
    3 หน่วยกิต(จำนวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ บรรยาย 3 ชม. ปฏิบัติการ 0 ชม. ศึกษาด้วยตัวเอง 3 ชม.)
  3. สังกัดวิชา
   
ภาควิชา/สาขาวิชา
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
  4. คำอธิบายรายวิชา(Course Description)
   

ความเป็นมาของบประเทศไทยลักษณะพื้นฐานของสังคมและวัฒนธรรมไทย พหุวัฒนธรรม และชาติพันธ์ในสังคมไทย พัฒนาการทางธุรกิจ สงคมและการเมืองไทย ประเทศไทยในสังคมโลก

History of Thailand, characteristics of Thai society and culture,pluralistic cultures and ethnicity in Thai society,socio-economic and political development, Thailand in the global community.
  5. เงื่อนไขของรายวิชา(Prerequisite)
    ไม่มี
  6. ประเภทวิชา
    เป็น
เป็น
  7. ภาคการศึกษาที่เปิดสอน และปีการศึกษาที่จะเริ่มเปิดสอน
    ไม่พบข้อมูล
  8. อาจารย์ผู้สอน/อาจารย์ที่ปรึกษา
    ไม่พบข้อมูล
     
 
  หัวข้อ บรรยาย (จำนวน ชม.) ปฏิบัติ (จำนวน ชม.)
    1.ความเป็นมาของประเทศไทย 3 0
    2.ลักษณะพื้นของสังคมและวัฒนธรรมไทย 12 0
    3.พหุวัฒนธรรมและชาติพันธ์ในสังคมไทย 12 0
    4.พัฒนาการทางเศรษฐกิจ สังคม และการเมือ 12 0
    5.ประเทศไทยในสังคมโลก 9 0
    รวม 45 45
 
รวม
93 45


 
กลุ่มภารกิจพัฒนาวิชาการ สำนักบริหารและพัฒนาวิชการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
โทร 043 203200 ภายใน 11940