Custom_32
รายละเอียดของรายวิชา แบบ วช. 04
 
     
  1. รหัสและชื่อวิชา
   
000 151
โลกาภิวัตน์ศึกษา
Globalization Studies
3 (3-0-3)
  2. จำนวนหน่วยกิต
    3 หน่วยกิต(จำนวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ บรรยาย 3 ชม. ปฏิบัติการ 0 ชม. ศึกษาด้วยตัวเอง 3 ชม.)
  3. สังกัดวิชา
   
ภาควิชา/สาขาวิชา
วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น
  4. คำอธิบายรายวิชา(Course Description)
   
ความหมายและความเป็นมาของโลกาภิวัตน์ กระแสโลกาภิวัตน์และการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก ความสัมพันธ์และผลกระทบของโลกาภิวัตน์ต่อสังคมโลกและมนุษย์ในด้านต่างๆ ได้แก่ สังคมและวัฒนธรรม เศรษฐกิจ การเมือง ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โลกาภิวัตน์กับสังคมไทย และประเด็นอื่นๆ ที่น่าสนใจ  กรณีศึกษา
Definition and development of globalization, globalization and global social change, relationship and impacts of globalization on the world society and human in various aspects include social and cultures, economics, politics, nature and environments, globalization and Thai society, and other interesting topics, case studies.
  5. เงื่อนไขของรายวิชา(Prerequisite)
    ไม่มี
  6. ประเภทวิชา
    เป็นวิชาศึกษาทั่วไป เป็นวิชาศึกษาทั่วไป สำหรับหลักสูตรระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยขอนแก่น
เป็น
  7. ภาคการศึกษาที่เปิดสอน และปีการศึกษาที่จะเริ่มเปิดสอน
    ไม่พบข้อมูล
  8. อาจารย์ผู้สอน/อาจารย์ที่ปรึกษา
    ไม่พบข้อมูล
     
 
  หัวข้อ บรรยาย (จำนวน ชม.) ปฏิบัติ (จำนวน ชม.)
    ความหมายและความเป็นมาของโลกาภิวัตน์ 3 0
    กระแสโลกาภิวัตน์และการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก 6 0
    ความสัมพันธ์และผลกระทบของโลกาภิวัตน์ต่อสังคมโลกและมนุษย์ในด้านต่างๆ - สังคมและวัฒนธรรม 9 0
    ความสัมพันธ์และผลกระทบของโลกาภิวัตน์ต่อสังคมโลกและมนุษย์ในด้านต่างๆ - เศรษฐกิจ การเมือง 9 0
    ความสัมพันธ์และผลกระทบของโลกาภิวัตน์ต่อสังคมโลกและมนุษย์ในด้านต่างๆ - ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 9 0
    ความสัมพันธ์และผลกระทบของโลกาภิวัตน์ต่อสังคมโลกและมนุษย์ในด้านต่างๆ - ด้านอื่นๆ 3 0
    โลกาภิวัตน์กับสังคมไทย และประเด็นอื่นๆ ที่น่าสนใจ กรณีศึกษา 6 0
 
รวม
45 0


 
กลุ่มภารกิจพัฒนาวิชาการ สำนักบริหารและพัฒนาวิชการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
โทร 043 203200 ภายใน 11940