Custom_32
รายละเอียดของรายวิชา แบบ วช. 04
 
     
  1. รหัสและชื่อวิชา
   
000 151
โลกาภิวัฒน์ศึกษา
Globalization Studies
3 (3-0-3)
  2. จำนวนหน่วยกิต
    3 หน่วยกิต(จำนวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ บรรยาย 3 ชม. ปฏิบัติการ 0 ชม. ศึกษาด้วยตัวเอง 3 ชม.)
  3. สังกัดวิชา
   
ภาควิชา/สาขาวิชา
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
  4. คำอธิบายรายวิชา(Course Description)
   

ความหมายและความเป็นมาของโลกาภิวัฒน์  กระแสโลกาภิวัฒน์และการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก ความสัมพันธ์และผลกระทบของโลกาภิวัฒน์ต่อสังคมโลกและมนุษย์ในด้านต่างๆ ได้แก่ สังคมและวัฒนธรรม เศรษฐกิจ การเมือง ธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม โลกาภิวัฒน์กับสังคมไทย ประเด็นอื่นๆ ที่น่าสนใจ กรณีศึกษา               

Definition and development of globalization, globalization and global social change, relationship and impacts of globalization on the world society and human in various aspects include social and cultures, economics, politics, nature and environments, globalization and Thai society, and other interesting topics, case studies.
  5. เงื่อนไขของรายวิชา(Prerequisite)
    ไม่มี
  6. ประเภทวิชา
    เป็น
เป็น
  7. ภาคการศึกษาที่เปิดสอน และปีการศึกษาที่จะเริ่มเปิดสอน
    ไม่พบข้อมูล
  8. อาจารย์ผู้สอน/อาจารย์ที่ปรึกษา
    ไม่พบข้อมูล
     
 
  หัวข้อ บรรยาย (จำนวน ชม.) ปฏิบัติ (จำนวน ชม.)
    1.ความหมายและความเป็นมาของโลกาภิวัตน์ 3 0
    2.กระแสโลกาภิวัตน์และการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก 6 0
    3.ความสัมพันธ์และผลกระทบของโลกโลกาภิวัตน์ 3 0
    4.โลกาภิวัตน์กับสังคมไทย และประเด็นอื่นๆที่น่าสนใจกรณีศึกษา 6 0
 
รวม
18 0


 
กลุ่มภารกิจพัฒนาวิชาการ สำนักบริหารและพัฒนาวิชการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
โทร 043 203200 ภายใน 11940