Custom_32
รายละเอียดของรายวิชา แบบ วช. 04
 
     
  1. รหัสและชื่อวิชา
   
000 152
สันติศึกษา
Peace Studies
3 (3-0-3)
  2. จำนวนหน่วยกิต
    3 หน่วยกิต(จำนวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ บรรยาย 3 ชม. ปฏิบัติการ 0 ชม. ศึกษาด้วยตัวเอง 3 ชม.)
  3. สังกัดวิชา
   
ภาควิชา/สาขาวิชา
คณะสาธารณสุขศาสตร์
  4. คำอธิบายรายวิชา(Course Description)
   
ความหมาย และแนวคิดหลักเกี่ยวกับสันติภาพ และสันติศึกา ปัญหาความขัดแย้งและความรุนแรงในระดับครอบครัว ชุมชน ชาติ และระหว่างประเทศการจัดการความขัดแย้งโดยสันติวิธี
Definitions and key concepts in peace and peace studies, problems of conficts and violence as the family, domestic and international level, non-violence as atechnique for conflict resolution.
  5. เงื่อนไขของรายวิชา(Prerequisite)
    ไม่มี
  6. ประเภทวิชา
    เป็นวิชาศึกษาทั่วไป สำหรับหลักสูตรระดับปริญญาตรีของมหวิทยาลัยขอนแก่น
เป็น
  7. ภาคการศึกษาที่เปิดสอน และปีการศึกษาที่จะเริ่มเปิดสอน
    ไม่พบข้อมูล
  8. อาจารย์ผู้สอน/อาจารย์ที่ปรึกษา
   
รศ.ดร. วงศา เลาหศิริวงศ์
     
 
  หัวข้อ บรรยาย (จำนวน ชม.) ปฏิบัติ (จำนวน ชม.)
    1.ความหมาย และแนวคิดเกี่ยวกับสันติภาพ และสันติศึกษา 15 0
    2.ปัญหาความขัดแย้งและความรุนแรงในระดับต่างๆ 15 0
    3.การจักการความขัดแย้งโดยสันติวิธี 15 0
    รวม 45 0
 
รวม
90 0


 
กลุ่มภารกิจพัฒนาวิชาการ สำนักบริหารและพัฒนาวิชการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
โทร 043 203200 ภายใน 11940