Custom_32
รายละเอียดของรายวิชา แบบ วช. 04
 
     
  1. รหัสและชื่อวิชา
   
000 153
ภูมิปัญญาท้องถิ่น
Local Wisdom
3 (3-0-3)
  2. จำนวนหน่วยกิต
    3 หน่วยกิต(จำนวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ บรรยาย 3 ชม. ปฏิบัติการ 0 ชม. ศึกษาด้วยตัวเอง 3 ชม.)
  3. สังกัดวิชา
   
ภาควิชา/สาขาวิชา
วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น
  4. คำอธิบายรายวิชา(Course Description)
   
ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับภูมิปัญญาท้องถิ่นตามบริบทแวดล้อมทางสังคม ความสัมพันธ์ของภูมิปัญญาท้องถิ่นกับการดำรงชีวิตและพัฒนาการของชุมชน ผลกระทบทางสังคมและกระแสโลกาภิวัตน์กับการพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น
Knowledge and understanding of local wisdom in the social context; relationship of local wisdom and ways of life and the community developments; social and globalization impacts on local wisdom developments.
  5. เงื่อนไขของรายวิชา(Prerequisite)
    ไม่มี
  6. ประเภทวิชา
    เป็นวิชาศึกษาทั่วไป เป็นวิชาศึกษาทั่วไป สำหรับหลักสูตรระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยขอนแก่น
เป็น
  7. ภาคการศึกษาที่เปิดสอน และปีการศึกษาที่จะเริ่มเปิดสอน
    ไม่พบข้อมูล
  8. อาจารย์ผู้สอน/อาจารย์ที่ปรึกษา
    ไม่พบข้อมูล
     
 
  หัวข้อ บรรยาย (จำนวน ชม.) ปฏิบัติ (จำนวน ชม.)
    ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับภูมิปัญญาท้องถิ่น 9 0
    ความสัมพันธ์ของภูมิปัญญาท้องถิ่นกับการดำรงชีวิต 12 0
    ความสัมพันธ์ของภูมิปัญญาท้องถิ่นกับการพัฒนาชุมชน 12 0
    ผลกระทบทางสังคมและกระแสโลกาภิวัตน์กับการพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น 12 0
 
รวม
45 0


 
กลุ่มภารกิจพัฒนาวิชาการ สำนักบริหารและพัฒนาวิชการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
โทร 043 203200 ภายใน 11940