Custom_32
รายละเอียดของรายวิชา แบบ วช. 04
 
     
  1. รหัสและชื่อวิชา
   
000 154
พหุวัฒนธรรม
Multiculturalism
3 (3-0-6)
  2. จำนวนหน่วยกิต
    3 หน่วยกิต(จำนวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ บรรยาย 3 ชม. ปฏิบัติการ 0 ชม. ศึกษาด้วยตัวเอง 6 ชม.)
  3. สังกัดวิชา
   
ภาควิชา/สาขาวิชา
สถาบันการสอนวิชาศึกษาทั่วไป
  4. คำอธิบายรายวิชา(Course Description)
   
วัฒนธรรมและความหลากหลายในวัฒนธรรม วัฒนธรรมกับกระแสโลกาภิวัตน์ การศึกษาและวิเคราะห์เกี่ยนวกับพหุวัฒรธรรม ได้แก่ วัฒนธรรมตะวันตก วัฒนธรรมตะวันออก วัฒนธรรมไทย และวัฒนธรรมอิสาน ผลกระทบที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรมต่อสังคมและวิถีชีวิตของมนุษย์ การศึกษาภาคสนามในชุมชนท้องถิ่นอิสาน
  5. เงื่อนไขของรายวิชา(Prerequisite)
    ไม่มี
  6. ประเภทวิชา
    เป็นวิชาศึกษาทั่วไป
เป็น
  7. ภาคการศึกษาที่เปิดสอน และปีการศึกษาที่จะเริ่มเปิดสอน
    ไม่พบข้อมูล
  8. อาจารย์ผู้สอน/อาจารย์ที่ปรึกษา
    ไม่พบข้อมูล
     
 
  หัวข้อ บรรยาย (จำนวน ชม.) ปฏิบัติ (จำนวน ชม.)
    1.ความเข้าใจเกี่ยวกับวัฒนธรรมและความหลากหลายทางวัฒนธรรม 3 3
    2.วัฒนธรรมเกี่ยวกับกระแสโลกาภิวัตน์ 3 3
    3.การศึกษาและวิเคราะห์เกี่ยวกับพหุวัฒนธรรม 3 3
    4.การศึกษาภาคสนามเกี่ยวกับวิถีชีวิตและวัฒนธรรมอีสาน 12 12
    รวม 45 45
 
รวม
66 66


 
กลุ่มภารกิจพัฒนาวิชาการ สำนักบริหารและพัฒนาวิชการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
โทร 043 203200 ภายใน 11940