Custom_32
รายละเอียดของรายวิชา แบบ วช. 04
 
     
  1. รหัสและชื่อวิชา
   
000 161
การประยุกต์คณิตศาสตร์และสถิติในชีวิตประจำวัน
Applications of Mathematics and Statistics in Daily Life
3 (3-0-3)
  2. จำนวนหน่วยกิต
    3 หน่วยกิต(จำนวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ บรรยาย 3 ชม. ปฏิบัติการ 0 ชม. ศึกษาด้วยตัวเอง 3 ชม.)
  3. สังกัดวิชา
   
ภาควิชา/สาขาวิชา
คณะวิทยาศาสตร์
  4. คำอธิบายรายวิชา(Course Description)
   

กระบวนการทางคณิตศาสตร์ การแปลความหมายทางคณิตศาสตร์และการสื่อสารทางคณิตศาสตร์ การประยุกต์คณิตศาสตร์และสถิติเพื่อการคาดการและแก้ปัญหา การศึกษาความสัมพันธ์ของตัวแปลต่างๆ และการใช้ชีวิตทางการสถิติและความน่าจะเป็น

Mathematical processes, mathematical defintion and communication,appcations of marhematics and staristics for prediction and problem solving, sudy of the relations of variables and uses of statistical methods and probability.
  5. เงื่อนไขของรายวิชา(Prerequisite)
    ไม่มี
  6. ประเภทวิชา
    เป็น
เป็น
  7. ภาคการศึกษาที่เปิดสอน และปีการศึกษาที่จะเริ่มเปิดสอน
    ไม่พบข้อมูล
  8. อาจารย์ผู้สอน/อาจารย์ที่ปรึกษา
    ไม่พบข้อมูล
     
 
  หัวข้อ บรรยาย (จำนวน ชม.) ปฏิบัติ (จำนวน ชม.)
    1.ความหมายและหลักการของกระบวนการทางคณิตศาสตร์ 15 15
    2.การแปลความหมายและการสื่อสารทางคริตศาสตร์ 15 15
    3.การประยุกต์คณิตศาสตร์และสถิติเพื่อการคาดการณ์ 12 12
    4.การแก้ปัญหาโดยการใช้ข้อมูลทางคณิตศาสตร์และสถิติ 15 15
    รวม 45 45
 
รวม
102 102


 
กลุ่มภารกิจพัฒนาวิชาการ สำนักบริหารและพัฒนาวิชการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
โทร 043 203200 ภายใน 11940