Custom_32
รายละเอียดของรายวิชา แบบ วช. 04
 
     
  1. รหัสและชื่อวิชา
   
000 162
ชีวิตกับเทคโนโลยีสมัยใหม่
Life and Modern Technology
3 (3-0-6)
  2. จำนวนหน่วยกิต
    3 หน่วยกิต(จำนวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ บรรยาย 3 ชม. ปฏิบัติการ 0 ชม. ศึกษาด้วยตัวเอง 6 ชม.)
  3. สังกัดวิชา
   
ภาควิชา/สาขาวิชา
วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น
  4. คำอธิบายรายวิชา(Course Description)
   
วิทยาการและเทคโนโลยีสมัยใหม่ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร นาโนเทคโนโลยี เทคโนโลยีชีวภาพ เทคโนโลยีทางจีโนม และเทคโนโลยีสมัยใหม่อื่นๆ แนวโน้มการพัฒนาเทคโนโลยีในอนาคต ผลกระทบของการพัฒนาทางเทคโนโลยีต่อชีวิต สังคมและธรรมชาติ
Modern science and technology, information and communication technology, nanotechnology, biotechnology, genomic technology, and other modern technologies; trends of technology development in the future; impacts of technological development on life, society, and the nature.
  5. เงื่อนไขของรายวิชา(Prerequisite)
    ไม่มี
  6. ประเภทวิชา
    เป็นวิชาศึกษาทั่วไป เป็นวิชาศึกษาทั่วไป สำหรับหลักสูตรระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยขอนแก่น
เป็น
  7. ภาคการศึกษาที่เปิดสอน และปีการศึกษาที่จะเริ่มเปิดสอน
    ไม่พบข้อมูล
  8. อาจารย์ผู้สอน/อาจารย์ที่ปรึกษา
   
รศ.ดร. ศุภวัฒนากร วงศ์ธนวสุ
     
 
  หัวข้อ บรรยาย (จำนวน ชม.) ปฏิบัติ (จำนวน ชม.)
    ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเทคโนโลยีสมัยใหม่ 3 0
    เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 9 0
    นาโนเทคโนโลยี 9 0
    เทคโนโลยีชีวิตภาพ 9 0
    เทคโนโลยีทางจีโนม 6 0
    แนวโน้มการพัฒนาเทคโนโลยีในอนาคต 9 0
 
รวม
45 0


 
กลุ่มภารกิจพัฒนาวิชาการ สำนักบริหารและพัฒนาวิชการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
โทร 043 203200 ภายใน 11940