Custom_32
รายละเอียดของรายวิชา แบบ วช. 04
 
     
  1. รหัสและชื่อวิชา
   
000 162
ชีวิตกับเทคโนโลยีสมัยใหม่
Life and Modern Technology
3 (3-0-3)
  2. จำนวนหน่วยกิต
    3 หน่วยกิต(จำนวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ บรรยาย 3 ชม. ปฏิบัติการ 0 ชม. ศึกษาด้วยตัวเอง 3 ชม.)
  3. สังกัดวิชา
   
ภาควิชา/สาขาวิชา
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
  4. คำอธิบายรายวิชา(Course Description)
   
วิทยาการและเทคโนโลยีสมัยใหม่ เทคโนโลยีสารสนเทศ นาโนเทคโนโลยี เทคโนโลยีชีวภาพ และเทคโนโลยีสมัยใหม่อื่น ๆ แนวโน้มการพัฒนาเทคโนโลยี ผลบกระทบต่อการพัฒนาเทคโนโลยีต่อชีวิติสังคมและโลก
Modern science and technology, infornation technology, nanotechnology, biotechnology, genomic technology, and other modern technologies; trends of technology decelopments; impacts of technolgical development on life, society, and the world
  5. เงื่อนไขของรายวิชา(Prerequisite)
    ไม่มี
  6. ประเภทวิชา
    เป็น
เป็น
  7. ภาคการศึกษาที่เปิดสอน และปีการศึกษาที่จะเริ่มเปิดสอน
    ไม่พบข้อมูล
  8. อาจารย์ผู้สอน/อาจารย์ที่ปรึกษา
    ไม่พบข้อมูล
     
 
  หัวข้อ บรรยาย (จำนวน ชม.) ปฏิบัติ (จำนวน ชม.)
    1.ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเทคโนโลยีสมัยใหม่ 3 3
    2.เทคโนโลยีสารสนเทศกับการสื่อสาร 9 9
    3.นาโนเทคโนโย 9 9
    4.เทคโนโลยีชีวภาพ 9 9
    5.เทคโนโลยีทางจีโนม 9 9
    6.แนวโน้มการพัฒนาเทคโนโลยีในอนาคต 9 9
    รวม 45 45
 
รวม
93 93


 
กลุ่มภารกิจพัฒนาวิชาการ สำนักบริหารและพัฒนาวิชการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
โทร 043 203200 ภายใน 11940