Custom_32
รายละเอียดของรายวิชา แบบ วช. 04
 
     
  1. รหัสและชื่อวิชา
   
000 163
ชีวิตกับเอกภพ
Life and Universe
3 (3-0-3)
  2. จำนวนหน่วยกิต
    3 หน่วยกิต(จำนวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ บรรยาย 3 ชม. ปฏิบัติการ 0 ชม. ศึกษาด้วยตัวเอง 3 ชม.)
  3. สังกัดวิชา
   
ภาควิชา/สาขาวิชา
คณะวิศวกรรมศาสตร์
  4. คำอธิบายรายวิชา(Course Description)
   

ประวัติดาราศาสตร์ กำเนิดเอกภาพ กาแลกซี วิวัฒนาการของดดาว ระบบสุริยะ ดวงอาทิตย์ โลก ดวงจันทร์ ชีวิต และระบบนิเวศ

Hisry of astronomy, beginning of Universe,Galaxies, Stellar evolution, solar system, sun, Earth, Moon, Life, and Ecosysrem.
  5. เงื่อนไขของรายวิชา(Prerequisite)
    ไม่มี
  6. ประเภทวิชา
    เป็น
เป็น
  7. ภาคการศึกษาที่เปิดสอน และปีการศึกษาที่จะเริ่มเปิดสอน
    ไม่พบข้อมูล
  8. อาจารย์ผู้สอน/อาจารย์ที่ปรึกษา
    ไม่พบข้อมูล
     
 
  หัวข้อ บรรยาย (จำนวน ชม.) ปฏิบัติ (จำนวน ชม.)
    1.ประวัติดาราศาสตร์ 5 5
    2.กำเนิดเอกภพและกาแลกซี 4 4
    3.วิวัฒนาการของดาว 7 7
    4.ระบบสุริยะ 9 9
    5.โลก 7 7
    6.ชีวิต 7 7
    7.ระบบนิเวศ 6 6
    รวม 45 45
 
รวม
90 90


 
กลุ่มภารกิจพัฒนาวิชาการ สำนักบริหารและพัฒนาวิชการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
โทร 043 203200 ภายใน 11940