Custom_32
รายละเอียดของรายวิชา แบบ วช. 04
 
     
  1. รหัสและชื่อวิชา
   
000 164
ชีวิตกับพลังงาน
Life and Energy
3 (0-0-0)
  2. จำนวนหน่วยกิต
    3 หน่วยกิต(จำนวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ บรรยาย 0 ชม. ปฏิบัติการ 0 ชม. ศึกษาด้วยตัวเอง 0 ชม.)
  3. สังกัดวิชา
   
ภาควิชา/สาขาวิชา
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
  4. คำอธิบายรายวิชา(Course Description)
   
ความสัมพันธ์ระหว่าพลังงานกับการดำรงชีวิต ปฎิสัมพันธ์ระหว่างสสารและพลังงาน รูปแบบของพลังงานและการเปลี่ยนรูปพลังงาน ผลของการใช้พลังงานต่อชีวิตและสิ่งแวดล้อม พลังงานทดแทน การอนรักษ์พลังงาน

Relationship between energy and matters, forms of energy and enery and energy conversion, effect of energy consumption to the living and environment, renewable energy, energy conservation.

  5. เงื่อนไขของรายวิชา(Prerequisite)
    ไม่มี
  6. ประเภทวิชา
    เป็น
เป็น
  7. ภาคการศึกษาที่เปิดสอน และปีการศึกษาที่จะเริ่มเปิดสอน
    ไม่พบข้อมูล
  8. อาจารย์ผู้สอน/อาจารย์ที่ปรึกษา
    ไม่พบข้อมูล
     
 
  หัวข้อ บรรยาย (จำนวน ชม.) ปฏิบัติ (จำนวน ชม.)
    1.ความสัมพันธ์ระหว่าพลังงานกับการดำรงชีวิต 8 8
    2.ปฏิสัมพันธ์ระหว่างสสารและพลังงาน 3 3
    3.รูปแบบของพลังงานและการเปลี่ยนรูปพลังงาน 10 10
    4.ผลของการใช้พลังงานต่อชีวิตและสิ่งแวดล้อม 8 8
    5.พลังงานทดแทน 8 8
    6.การอนุรักษ์พลังานทดแทน 8 8
    รวม 45 45
 
รวม
90 90


 
กลุ่มภารกิจพัฒนาวิชาการ สำนักบริหารและพัฒนาวิชการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
โทร 043 203200 ภายใน 11940