Custom_32
รายละเอียดของรายวิชา แบบ วช. 04
 
     
  1. รหัสและชื่อวิชา
   
000 165
การประยุกต์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อการดำรงชีวิต
Science and Technology Applicarions for Life
3 (3-0-6)
  2. จำนวนหน่วยกิต
    3 หน่วยกิต(จำนวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ บรรยาย 3 ชม. ปฏิบัติการ 0 ชม. ศึกษาด้วยตัวเอง 6 ชม.)
  3. สังกัดวิชา
   
ภาควิชา/สาขาวิชา
สถาบันการสอนวิชาศึกษาทั่วไป
  4. คำอธิบายรายวิชา(Course Description)
   
ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม ความเชื่อมโยงของระบบในร่างกาย พืช สัตว์และจุลินทรีย์ที่สำคัญต่อชีวิต สารเคมีในสิ่งแวดล้อมที่มรผลกระทบต่อสมดุลของร่างกาย หลักการทำงานของเครื่องใช้ในชีวืตประจำวัน การประยุกต์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณิตศาสตร์และสถิติกับชีวิตประจำวันการบริโภคอย่างพองเพียง

Life and environment, relation of physiological systems in the human boody, essntial plants and microorganisms, function of household instruments, application of science and technology, mathematics and statistics for daily daily life, sufficiency consumpyion.

  5. เงื่อนไขของรายวิชา(Prerequisite)
    ไม่มี
  6. ประเภทวิชา
    เป็น
เป็น
  7. ภาคการศึกษาที่เปิดสอน และปีการศึกษาที่จะเริ่มเปิดสอน
    ไม่พบข้อมูล
  8. อาจารย์ผู้สอน/อาจารย์ที่ปรึกษา
    ไม่พบข้อมูล
     
 
  หัวข้อ บรรยาย (จำนวน ชม.) ปฏิบัติ (จำนวน ชม.)
    1.ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม 12 12
    2.ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับร่างกายและวิทยาศาสตร์ในชีวิตประจำวัน 18 18
    3.การประยุกต์วิทยาศาสตร์และเทตโนโลยี คณิตศาสตร์และสถิติกับชีวิตประจำวัน 9 9
    4.การบริโภคอย่างพอเพียง 6 6
    รวม 45 45
 
รวม
90 90


 
กลุ่มภารกิจพัฒนาวิชาการ สำนักบริหารและพัฒนาวิชการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
โทร 043 203200 ภายใน 11940