Custom_32
รายละเอียดของรายวิชา แบบ วช. 04
 
     
  1. รหัสและชื่อวิชา
   
000 166
วิทยาศาสตร์เพื่อการตระหนักรู้ของสังคม
Science for Public Awareness
3 (3-0-6)
  2. จำนวนหน่วยกิต
    3 หน่วยกิต(จำนวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ บรรยาย 3 ชม. ปฏิบัติการ 0 ชม. ศึกษาด้วยตัวเอง 6 ชม.)
  3. สังกัดวิชา
   
ภาควิชา/สาขาวิชา
สถาบันการสอนวิชาศึกษาทั่วไป
  4. คำอธิบายรายวิชา(Course Description)
   
 ความกมายและขอบข่ายของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปัจจัยที่มีผลกนะทบต่อการตัดสินใจรายบุคคลเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การเปลี่ยนแปลงทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีผลกระทบต่อสังคม หลักการสื่อสารวิทยาศาสตร์ การนำเสนอชิ้นงานเพื่อถ่ายทอดแนวทางการดำรงชีวิตที่ปลอดภัยสู่สังคม

Meaning and scp[e of science and technology, factors influencing on individual decision about science and technology, impact of science and technological changes on the society, principle of science communication, presentation on science for public awareness.

  5. เงื่อนไขของรายวิชา(Prerequisite)
    ไม่มี
  6. ประเภทวิชา
    เป็น
เป็น
  7. ภาคการศึกษาที่เปิดสอน และปีการศึกษาที่จะเริ่มเปิดสอน
    ไม่พบข้อมูล
  8. อาจารย์ผู้สอน/อาจารย์ที่ปรึกษา
    ไม่พบข้อมูล
     
 
  หัวข้อ บรรยาย (จำนวน ชม.) ปฏิบัติ (จำนวน ชม.)
    1.บทนำ 5 5
    2.การเปลี่ยนแปลงทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีผลกระทบต่อสังคม 15 15
    3.หลักการสื่อสารวิทยาศาสตร์สู่ชุมชน 15 15
    4.การนำเสนอชิ้นงานเพื่อถ่ายทอดเนวทางการดำรงชีวิตที่ปลอดภัยสู่สังคม 10 10
    รวม 45 45
 
รวม
90 90


 
กลุ่มภารกิจพัฒนาวิชาการ สำนักบริหารและพัฒนาวิชการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
โทร 043 203200 ภายใน 11940