Custom_32
รายละเอียดของรายวิชา แบบ วช. 04
 
     
  1. รหัสและชื่อวิชา
   
000 167
การแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
Problem Solving in Science and Technology
3 (3-0-6)
  2. จำนวนหน่วยกิต
    3 หน่วยกิต(จำนวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ บรรยาย 3 ชม. ปฏิบัติการ 0 ชม. ศึกษาด้วยตัวเอง 6 ชม.)
  3. สังกัดวิชา
   
ภาควิชา/สาขาวิชา
สถาบันการสอนวิชาศึกษาทั่วไป
  4. คำอธิบายรายวิชา(Course Description)
   
วิวัฒนาการของวิทยาศาสตร์ และปัจจัยที่ทำให้เกิดความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปัญหาและความสำคัญของปัญหาทางวิทยาศาสตร์ สมมติฐานและวัตถุประสงค์หลักการออกแบบกระบบวนการแก้ปํญหาและการปฎิบัติ การบันทึกข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูลและสรุปข้อมูล การเขียนรายงาน จรรยาบรรณของนักวิทยาศาสตร์และนักเทคโนโลยีการประยุกต์กระบวนการการแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์กับชีวิตรประจำวัน
Science evolution and factors enhancing the advancement of science and technology, scientific problem and irs importance, hypothesis and opjective, principle and design of problem solving process and operation, data analysis and conclusion, repot report writing, ethivs of svcientist and technbologist, application of the scientific prodlem solving process for everyday life.
  5. เงื่อนไขของรายวิชา(Prerequisite)
    ไม่มี
  6. ประเภทวิชา
    เป็น
เป็น
  7. ภาคการศึกษาที่เปิดสอน และปีการศึกษาที่จะเริ่มเปิดสอน
    ไม่พบข้อมูล
  8. อาจารย์ผู้สอน/อาจารย์ที่ปรึกษา
    ไม่พบข้อมูล
     
 
  หัวข้อ บรรยาย (จำนวน ชม.) ปฏิบัติ (จำนวน ชม.)
    1.วิวัฒนาการของวิทยาศาสตร์ 2 0
    2.ปัจจัยที่ทำให้เกิดความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 4 0
    3.ปัญหาและความสัมคัญของปัญหาทางวิทยาศาสตร์ 2 2
    4.สมมติฐานและวัตุประสงค์ 4 2
    5.หลักการออกแบบกระบวนการแก้ปัญหาและการปฏิบัติ 4 12
    6.การบันทึข้อมูล กรวิเคราะห์หัวข้อและการสรุปข้อมูล 4 10
    7.การเขียนรายงาน 4 2
    8.จรรยาบรรณของนักวิทยาศาสตร์และนักเทคโนโลยี 2 0
    9การประยุกต์กระบวนการแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์กับชีวิตประจำวัน 4 2
    รวม 30 30
 
รวม
60 60


 
กลุ่มภารกิจพัฒนาวิชาการ สำนักบริหารและพัฒนาวิชการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
โทร 043 203200 ภายใน 11940