Custom_32
รายละเอียดของรายวิชา แบบ วช. 04
 
     
  1. รหัสและชื่อวิชา
   
000 171
ชีวิตกับสุขภาพ
Life and Health
3 (3-0-3)
  2. จำนวนหน่วยกิต
    3 หน่วยกิต(จำนวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ บรรยาย 3 ชม. ปฏิบัติการ 0 ชม. ศึกษาด้วยตัวเอง 3 ชม.)
  3. สังกัดวิชา
   
ภาควิชา/สาขาวิชา
วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น
  4. คำอธิบายรายวิชา(Course Description)
   
โครงสร้างและหน้าที่ของร่างกาย  การสืบพันธุ์และการเจริญเติบโต  ความปลอดภัยของอาหารและเครื่องสำอาง  โรคที่มีผลกระทบต่อสังคม  การระบาดและการป้องกันโรค  สารพิษ  พืชและสมุนไพรในชีวิตประจำวัน  การใช้ยาและยาสามัญประจำบ้าน   การดูแลสุขภาพตนเอง
Human structure and functions, reproductive and growth, safety in food and cosmetics, diseases affecting society, epidemic and prevention of diseases, toxic substances, plant and herbs in daily life, medication and over the counter drug, self -care.
  5. เงื่อนไขของรายวิชา(Prerequisite)
    ไม่มี
  6. ประเภทวิชา
    เป็นวิชาศึกษาทั่วไป เป็นวิชาศึกษาทั่วไป สำหรับหลักสูตรระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยขอนแก่น
เป็น
  7. ภาคการศึกษาที่เปิดสอน และปีการศึกษาที่จะเริ่มเปิดสอน
    ไม่พบข้อมูล
  8. อาจารย์ผู้สอน/อาจารย์ที่ปรึกษา
    ไม่พบข้อมูล
     
 
  หัวข้อ บรรยาย (จำนวน ชม.) ปฏิบัติ (จำนวน ชม.)
    โครงสร้างและหน้าที่ของร่างกาย 6 0
    การสืบพันธุ์และการเจริญเติบโต 6 0
    ความปลอดภัยของอาหารและเครื่องสำอาง การคุ้มครองผู้บริโภค 6 0
    โรคที่มีผลกระทบต่อสังคม การระบายและการป้องกันโรค 12 0
    สารพิษ พืช และสมุนไพรในชีวิตประจำวัน 6 0
    การใช้ยาและยาสามัญประจำบ้าน 3 0
    การดูแลสุขภาพตนเอง 6 0
 
รวม
45 0


 
กลุ่มภารกิจพัฒนาวิชาการ สำนักบริหารและพัฒนาวิชการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
โทร 043 203200 ภายใน 11940