Custom_32
รายละเอียดของรายวิชา แบบ วช. 04
 
     
  1. รหัสและชื่อวิชา
   
000 172
ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม
Life and Environment
3 (3-0-3)
  2. จำนวนหน่วยกิต
    3 หน่วยกิต(จำนวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ บรรยาย 3 ชม. ปฏิบัติการ 0 ชม. ศึกษาด้วยตัวเอง 3 ชม.)
  3. สังกัดวิชา
   
ภาควิชา/สาขาวิชา
วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น
  4. คำอธิบายรายวิชา(Course Description)
   
หน่วยพื้นฐานของสิ่งมีชีวิต ความสัมพันธ์ของโครงสร้างและระบบนิเวศ พันธุกรรมและวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิต วัฏจักรของอาหารและสารสำคัญต่อชีวิตมนุษย์ สิ่งแวดล้อมกับการดำเนินชีวิตประจำวัน ผลกระทบจากพฤติกรรมของมนุษย์ทั้งทางบวกและทางลบต่อสิ่งแวดล้อม ภาวะเรือนกระจก
Basic unit of organism, relation of structure and ecosystem, genetics and evolution of organism, food cycle and essential components for human being, environment and daily life, positive and negative consequence of human behavior on environment, greenhouse effect.
  5. เงื่อนไขของรายวิชา(Prerequisite)
    ไม่มี
  6. ประเภทวิชา
    เป็นวิชาศึกษาทั่วไป เป็นวิชาศึกษาทั่วไป สำหรับหลักสูตรระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยขอนแก่น
เป็น
  7. ภาคการศึกษาที่เปิดสอน และปีการศึกษาที่จะเริ่มเปิดสอน
    ไม่พบข้อมูล
  8. อาจารย์ผู้สอน/อาจารย์ที่ปรึกษา
    ไม่พบข้อมูล
     
 
  หัวข้อ บรรยาย (จำนวน ชม.) ปฏิบัติ (จำนวน ชม.)
    หน่วยพื้นฐานของสิ่งมีชีวิต 3 0
    ความสัมพันธ์ของโครงสร้างและระบบนิเวศ 6 0
    พันธุกรรมและวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิต 6 0
    วัฏจักรของอาหารและสาระสำคัญต่อชีวิตมนุษย์ 6 0
    สิ่งแวดล้อมกับการดำเนินชีวิตประจำวันผลกระทบของพฤติกรรมมนุษย์ต่อสิ่งแวดล้อม รวมถึงการปฏิบัติตนเพื่อการรักษาสิ่งแวดล้อมในสถานที่ต่างๆ ได้แก่ บ้าน สถานศึกษา ยานพาหนะ สวนสาธารณะ อุทยานแห่งชาติ สถานบันเทิงและศูนย์การค้า ภัตตาคารและร้านอาหาร ตลาดสด สถานที่ทางการเกษตร สนามกีฬา เป็นต้น 18 0
    ภาวะเรือนกระจก 6 0
 
รวม
45 0


 
กลุ่มภารกิจพัฒนาวิชาการ สำนักบริหารและพัฒนาวิชการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
โทร 043 203200 ภายใน 11940