Custom_32
รายละเอียดของรายวิชา แบบ วช. 04
 
     
  1. รหัสและชื่อวิชา
   
001 101
นโยบายสาธารณะและการจัดการภาครัฐ
Public Policies and Management
3 (3-0-6)
  2. จำนวนหน่วยกิต
    3 หน่วยกิต(จำนวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ บรรยาย 3 ชม. ปฏิบัติการ 0 ชม. ศึกษาด้วยตัวเอง 6 ชม.)
  3. สังกัดวิชา
   
ภาควิชา/สาขาวิชา
วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น
  4. คำอธิบายรายวิชา(Course Description)
   
ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับนโยบายสาธารณะ  แนวทางการเชื่อมโยงนโยบายกับการจัดการภาครัฐ  เพื่อการพัฒนาประเทศ ในระดับภาค เมือง และชนบท
Fundamentals of public policies.  Linking approaches between public policies and management for country development within regions, urbans and rural areas.
  5. เงื่อนไขของรายวิชา(Prerequisite)
    ไม่มี
  6. ประเภทวิชา
    เป็นวิชาเฉพาะ เป็นวิชาเฉพาะ กลุ่มวิชาบังคับ สำหรับหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการงานช่างและผังเมือง วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น
เป็น
  7. ภาคการศึกษาที่เปิดสอน และปีการศึกษาที่จะเริ่มเปิดสอน
    ไม่พบข้อมูล
  8. อาจารย์ผู้สอน/อาจารย์ที่ปรึกษา
   
รศ.ดร. ธาดา สุทธิธรรม
     
 
  หัวข้อ บรรยาย (จำนวน ชม.) ปฏิบัติ (จำนวน ชม.)
    ขอบเขตของนโยบายสาธารณะ 3 0
    การบริหารจัดการของภาครัฐ 3 0
    ปัจจัยที่ผลต่อการบริหารจัดการ 6 0
    การวิเคราะห์นโยบายสาธารณะและการจัดการภาครัฐ 9 0
    การวางแผนเมือง 9 0
    ปัญหาสังคมเมือง 6 0
    แนวทางการบริหารจัดการภาครัฐ 9 0
 
รวม
45 0


 
กลุ่มภารกิจพัฒนาวิชาการ สำนักบริหารและพัฒนาวิชการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
โทร 043 203200 ภายใน 11940