Custom_32
รายละเอียดของรายวิชา แบบ วช. 04
 
     
  1. รหัสและชื่อวิชา
   
001 102
การจัดการความปลอดภัย
Safety Management
3 (3-0-6)
  2. จำนวนหน่วยกิต
    3 หน่วยกิต(จำนวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ บรรยาย 3 ชม. ปฏิบัติการ 0 ชม. ศึกษาด้วยตัวเอง 6 ชม.)
  3. สังกัดวิชา
   
ภาควิชา/สาขาวิชา
วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น
  4. คำอธิบายรายวิชา(Course Description)
   
ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการจัดการความปลอดภัย มูลเหตุของการเกิดอุบัติเหตุ การประยุกต์การจัดการความปลอดภัย คุณลักษณะและมูลเหตุของอันตรายจากเครื่องจักรกล ไฟฟ้าและอัคคีภัย เทคนิคในการตรวจสอบและควบคุมอันตรายจากมูลเหตุต่างๆ หลักการและระบบการทำงานเฉพาะกิจที่อาจเป็นอันตราย หลักการจัดความปลอดภัยในงานก่อสร้าง งานอุตสาหกรรม งานสำนักงาน และหลักการป้องกันอัคคีภัย การวิเคราะห์อันตรายจากอัคคีภัย หลักการของระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้และอุปกรณ์ตรวจจับไฟและควันไฟแบบต่างๆ
General knowledge of safety management, causes of accidents; application of safety management, characteristics and causes of hazards from machines, electricity and fire, techniques for the inspection and control of such hazards, principles and systems for potentially dangerous work, principles for safety in construction, industrial, and office work, principle of fire protection, fire hazard analysis, principle of fire alarm system and smoke/fire detectors
  5. เงื่อนไขของรายวิชา(Prerequisite)
    ไม่มี
  6. ประเภทวิชา
    เป็นวิชาเฉพาะ เป็นวิชาเฉพาะ กลุ่มวิชาบังคับ สำหรับหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการงานช่างและผังเมือง วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น
เป็น
  7. ภาคการศึกษาที่เปิดสอน และปีการศึกษาที่จะเริ่มเปิดสอน
    ไม่พบข้อมูล
  8. อาจารย์ผู้สอน/อาจารย์ที่ปรึกษา
   
ผศ.ดร. เกียรติฟ้า ตั้งใจจิต
     
 
  หัวข้อ บรรยาย (จำนวน ชม.) ปฏิบัติ (จำนวน ชม.)
    General knowledge of safety management 3 0
    Application of safety management 4 0
    Characteristics and causes of hazards from machines, electricity and fire 6 0
    Techniques for the inspection and control of such hazards 4 0
    Principles and systems for potentially dangerous work 4 0
    Principles for safety in construction, industrial, and office work 12 0
    Principle of fire protection 4 0
    Fire hazard analysis 4 0
    Principle of fire alarm system and smoke/fire detectors 4 0
 
รวม
45 0


 
กลุ่มภารกิจพัฒนาวิชาการ สำนักบริหารและพัฒนาวิชการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
โทร 043 203200 ภายใน 11940