Custom_32
รายละเอียดของรายวิชา แบบ วช. 04
 
     
  1. รหัสและชื่อวิชา
   
001 103
เศรษฐศาสตร์ชุมชนเมือง
Urban Community Economics
3 (3-0-6)
  2. จำนวนหน่วยกิต
    3 หน่วยกิต(จำนวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ บรรยาย 3 ชม. ปฏิบัติการ 0 ชม. ศึกษาด้วยตัวเอง 6 ชม.)
  3. สังกัดวิชา
   
ภาควิชา/สาขาวิชา
วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น
  4. คำอธิบายรายวิชา(Course Description)
   
วิเคราะห์ปัญหาเศรษฐกิจซึ่งเกี่ยวข้องกับที่ตั้ง การเจริญเติบโต และโครงสร้างของชุมชนเมือง การใช้ที่ดิน ราคาที่ดิน และการบริการสาธารณะ ศึกษาแนวคิดและหลักการของเศรษฐศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับชุมชนเมือง การนำเศรษฐศาสตร์มาใช้เพื่อการวางแผนและพัฒนาชุมชนและเมืองและกรณีศึกษา
Analysis of economic problems which are related to urban location, urban growth, urban structure, land use, land value and pulic services. Study of the concepts and principles of economics in relation to urban community. The use of economics for planning and development of communities and urban and case studies.
  5. เงื่อนไขของรายวิชา(Prerequisite)
    ไม่มี
  6. ประเภทวิชา
    เป็นวิชาเฉพาะ เป็นวิชาเฉพาะ กลุ่มวิชาบังคับ สำหรับหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการงานช่างและผังเมือง วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น
เป็น
  7. ภาคการศึกษาที่เปิดสอน และปีการศึกษาที่จะเริ่มเปิดสอน
    ไม่พบข้อมูล
  8. อาจารย์ผู้สอน/อาจารย์ที่ปรึกษา
   
อ. ธรรมวัฒน์ อินทจักร
     
 
  หัวข้อ บรรยาย (จำนวน ชม.) ปฏิบัติ (จำนวน ชม.)
    แนวคิดพื้นฐานทางเศรษฐศาสตร์ชุมชนเมือง 6 0
    ค่าเสื่อมราคาและภาษี 6 0
    วิเคราะห์ปัญหาเศรษฐกิจที่เกี่ยวข้องกับการเจริญเติบโตและโครงสร้างของชุมชนเมืองเพื่อตัดสินใจเชิงเศรษฐศาสตร์ 9 0
    การประเมินโครงการสาธารณะ 9 0
    การใช้ที่ดิน ราคาที่ดิน และการบริการสาธารณะ 6 0
    การนำเสนอรายงานกรณีศึกษา 6 0
 
รวม
42 0


 
กลุ่มภารกิจพัฒนาวิชาการ สำนักบริหารและพัฒนาวิชการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
โทร 043 203200 ภายใน 11940