Custom_32
รายละเอียดของรายวิชา แบบ วช. 04
 
     
  1. รหัสและชื่อวิชา
   
001 104
คอมพิวเตอร์พื้นฐานสำหรับงานช่างและผังเมือง
Basic Computer for Engineering
3 (3-0-6)
  2. จำนวนหน่วยกิต
    3 หน่วยกิต(จำนวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ บรรยาย 3 ชม. ปฏิบัติการ 0 ชม. ศึกษาด้วยตัวเอง 6 ชม.)
  3. สังกัดวิชา
   
ภาควิชา/สาขาวิชา
วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น
  4. คำอธิบายรายวิชา(Course Description)
   
หลักการและปฏิบัติการด้วยคอมพิวเตอร์ ที่เกี่ยวข้องสำหรับการจัดการงานช่างและผังเมือง
Principles of computer and practice involving engineering and Urban management.
  5. เงื่อนไขของรายวิชา(Prerequisite)
    มี นักศึกษาจะต้องสอบผ่านหลักสูตรพัฒนาศักยภาพคอมพิวเตอร์ของมหาวิทยาลัยขอนแก่นด้วย
  6. ประเภทวิชา
    เป็นวิชาเฉพาะ เป็นวิชาเฉพาะ กลุ่มวิชาบังคับ สำหรับหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการงานช่างและผังเมือง วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น
เป็น
  7. ภาคการศึกษาที่เปิดสอน และปีการศึกษาที่จะเริ่มเปิดสอน
    ไม่พบข้อมูล
  8. อาจารย์ผู้สอน/อาจารย์ที่ปรึกษา
   
อ. สุกัญญา พรหมนารท
     
 
  หัวข้อ บรรยาย (จำนวน ชม.) ปฏิบัติ (จำนวน ชม.)
    แนะนำรายวิชาประโยชน์และตัวอย่างของการใช้โปรแกรมสำหรับงานช่างและผังเมือง 6 0
    ชนิดและลักษณะเฉพาะตัวของโปรแกรมต่างๆการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 12 0
    โปรแกรมเพื่อการใช้งานสำหรับงานช่างและผังเมือง 21 0
    สรุป 6 0
 
รวม
45 0


 
กลุ่มภารกิจพัฒนาวิชาการ สำนักบริหารและพัฒนาวิชการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
โทร 043 203200 ภายใน 11940