Custom_32
รายละเอียดของรายวิชา แบบ วช. 04
 
     
  1. รหัสและชื่อวิชา
   
001 105
วัสดุก่อสร้าง
Construction Materials
3 (3-0-6)
  2. จำนวนหน่วยกิต
    3 หน่วยกิต(จำนวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ บรรยาย 3 ชม. ปฏิบัติการ 0 ชม. ศึกษาด้วยตัวเอง 6 ชม.)
  3. สังกัดวิชา
   
ภาควิชา/สาขาวิชา
วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น
  4. คำอธิบายรายวิชา(Course Description)
   
ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ มวลรวมในคอนกรีต น้ำและสารผสมเพิ่มสำหรับคอนกรีต สมบัติของคอนกรีตสด        และคอนกรีตที่แข็งตัวแล้ว การบ่ม การออกแบบส่วนผสมของคอนกรีต สารปอซโซลาน การผลิตคอนกรีต   ชนิดและคุณสมบัติของเหล็ก  โครงสร้าง คุณสมบัติเชิงกายภาพและเชิงกลของไม้ การรักษาไม้ ไม้ที่ประกบกันเป็นชั้นและไม้อัด อิฐและคอนกรีตบล็อก ผลิตภัณฑ์คอนกรีต  และวัสดุก่อสร้างอื่น
Portland cement, concrete aggregates, mixing water and admixtures for concrete, properties of fresh and  hardened concrete, curing, proportioning of concrete mixes, pozzolan, manufacture of concrete, types and properties of structural steel, physical and mechanical properties of timber, preservation of timber, laminated timber and plywood, bricks and concrete blocks, concrete products.
  5. เงื่อนไขของรายวิชา(Prerequisite)
    ไม่มี
  6. ประเภทวิชา
    เป็นวิชาเฉพาะ เป็นวิชาเฉพาะ กลุ่มวิชาบังคับ สำหรับหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการงานช่างและผังเมือง วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น
เป็น
  7. ภาคการศึกษาที่เปิดสอน และปีการศึกษาที่จะเริ่มเปิดสอน
    ไม่พบข้อมูล
  8. อาจารย์ผู้สอน/อาจารย์ที่ปรึกษา
   
- วีรชาติ ตั้งจิรภัทร์
     
 
  หัวข้อ บรรยาย (จำนวน ชม.) ปฏิบัติ (จำนวน ชม.)
    ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ 3 0
    มวลรวม 5 0
    น้ำและสารผสมเพิ่มสำหรับคอนกรีต 4 0
    คุณสมบัติของคอนกรีตสด 3 0
    คุณสมบัติของคอนกรีตที่แข็งตัวแล้ว 3 0
    การออกแบบส่วนผสมคอนกรีต 6 0
    สารปอซโซลาน 6 0
    การผลิตคอนกรีต 3 0
    เหล็ก 3 0
    ไม้ 3 0
    ผลิตภัณฑ์วัสดุก่อสร้างอื่น 6 0
 
รวม
45 0


 
กลุ่มภารกิจพัฒนาวิชาการ สำนักบริหารและพัฒนาวิชการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
โทร 043 203200 ภายใน 11940