Custom_32
รายละเอียดของรายวิชา แบบ วช. 04
 
     
  1. รหัสและชื่อวิชา
   
001 106
ชุมชนเมือง
Urban Communities
3 (3-0-6)
  2. จำนวนหน่วยกิต
    3 หน่วยกิต(จำนวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ บรรยาย 3 ชม. ปฏิบัติการ 0 ชม. ศึกษาด้วยตัวเอง 6 ชม.)
  3. สังกัดวิชา
   
ภาควิชา/สาขาวิชา
วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น
  4. คำอธิบายรายวิชา(Course Description)
   
ความรู้พื้นฐานชุมชนเมืองในประเด็นต่างๆ ทั้งทางกายภาพและสังคมศาสตร์ เช่น ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ การใช้ที่ดิน ประชากรศาสตร์และสถิติที่เกี่ยวข้อง ความต้องการของสังคมเมืองและปัญหา รวมทั้งกรณีศึกษา
Fundamentals of urban communities in both physical and social issues i.e infrasturctural systems, land uses, population and related statistics, social and urban needs and problems, and case studies.
  5. เงื่อนไขของรายวิชา(Prerequisite)
    ไม่มี
  6. ประเภทวิชา
    เป็นวิชาเฉพาะ เป็นวิชาเฉพาะ กลุ่มวิชาบังคับ สำหรับหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการงานช่างและผังเมือง วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น
เป็น
  7. ภาคการศึกษาที่เปิดสอน และปีการศึกษาที่จะเริ่มเปิดสอน
    ไม่พบข้อมูล
  8. อาจารย์ผู้สอน/อาจารย์ที่ปรึกษา
   
รศ.ดร. ธาดา สุทธิธรรม
อ. ธรรมวัฒน์ อินทจักร
     
 
  หัวข้อ บรรยาย (จำนวน ชม.) ปฏิบัติ (จำนวน ชม.)
    วิวัฒนาการมนุษย์-เมือง 6 0
    วิวัฒนาการเมืองในประเทศไทย 3 0
    กำเนิดเมือง 6 0
    องค์ประกอบชุมชนเมือง 3 0
    สังคมวิทยาชุมชนเมือง 3 0
    เศรษฐศาสตร์เมือง 6 0
    ปัญหาเมือง 3 0
    ประชากรศาสตร์ 3 0
    การบริหาร-จัดการเมือง 6 0
    การวางแผนพัฒนา 6 0
 
รวม
45 0


 
กลุ่มภารกิจพัฒนาวิชาการ สำนักบริหารและพัฒนาวิชการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
โทร 043 203200 ภายใน 11940