Custom_32
รายละเอียดของรายวิชา แบบ วช. 04
 
     
  1. รหัสและชื่อวิชา
   
001 207
วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมและการอนุรักษ์พลังงาน
Environmental Science and Energy Conservation
3 (3-0-6)
  2. จำนวนหน่วยกิต
    3 หน่วยกิต(จำนวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ บรรยาย 3 ชม. ปฏิบัติการ 0 ชม. ศึกษาด้วยตัวเอง 6 ชม.)
  3. สังกัดวิชา
   
ภาควิชา/สาขาวิชา
วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น
  4. คำอธิบายรายวิชา(Course Description)
   
สมดุลของระบบนิเวศในสิ่งแวดล้อมเมือง  ความสัมพันธ์ระหว่างปัญหาสิ่งแวดล้อมเมืองกับชีวิตประจำวันการป้องกัน แก้ไข และจัดการปัญหาสิ่งแวดล้อม ซึ่งรวมถึงการควบคุมคุณภาพอากาศและเสียงรวมทั้งการบริหารพลังงานในกระบวนการจัดการเมือง    พระราชบัญญัติส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน
Equilibrium of urban ecosystem; relationship between environmental problems and everyday life.;prevention, solving, and management of  environmental problems, air and sound quality control, inclusion of energy management in Engineering and urban management process.
  5. เงื่อนไขของรายวิชา(Prerequisite)
    ไม่มี
  6. ประเภทวิชา
    เป็นวิชาเฉพาะ เป็นวิชาเฉพาะ กลุ่มวิชาบังคับ สำหรับหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการงานช่างและผังเมือง วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น
เป็น
  7. ภาคการศึกษาที่เปิดสอน และปีการศึกษาที่จะเริ่มเปิดสอน
    ไม่พบข้อมูล
  8. อาจารย์ผู้สอน/อาจารย์ที่ปรึกษา
    ไม่พบข้อมูล
     
 
  หัวข้อ บรรยาย (จำนวน ชม.) ปฏิบัติ (จำนวน ชม.)
    สมดุลของระบบนิเวศในสิ่งแวดล้อมเมือง 6 0
    ความสัมพันธ์ระหว่างปัญหาสิ่งแวดล้อมเมืองกับชีวิตประจำวัน 9 0
    การป้องกัน และการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม 9 0
    การจัดการปัญหาสิ่งแวดล้อม 6 0
    การควบคุมคุณภาพอากาศและเสียง 3 0
    พระราชบัญญัติส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน 3 0
    กรณีศึกษา 9 0
 
รวม
45 0


 
กลุ่มภารกิจพัฒนาวิชาการ สำนักบริหารและพัฒนาวิชการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
โทร 043 203200 ภายใน 11940