Custom_32
รายละเอียดของรายวิชา แบบ วช. 04
 
     
  1. รหัสและชื่อวิชา
   
001 208
นิเวศวิทยามนุษย์และสิ่งแวดล้อม
Human Ecology and Environmental
3 (3-0-6)
  2. จำนวนหน่วยกิต
    3 หน่วยกิต(จำนวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ บรรยาย 3 ชม. ปฏิบัติการ 0 ชม. ศึกษาด้วยตัวเอง 6 ชม.)
  3. สังกัดวิชา
   
ภาควิชา/สาขาวิชา
วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น
  4. คำอธิบายรายวิชา(Course Description)
   
ระบบนิเวศทางธรรมชาติและวัฒนธรรมที่ก่อให้เกิดเป็นระบบนิเวศชุมชนและเมือง การเปลี่ยนแปลงของระบบนิเวศตามการพัฒนา ปัญหาที่เกิดขึ้นและกรณีศึกษา
Ecosystems and cultural systems entwined to make community and urban ecological system. Changes in urban ecology in relation to development. Problems and case studies.
  5. เงื่อนไขของรายวิชา(Prerequisite)
    ไม่มี
  6. ประเภทวิชา
    เป็นวิชาเฉพาะ เป็นวิชาเฉพาะ กลุ่มวิชาบังคับ สำหรับหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการงานช่างและผังเมือง วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น
เป็น
  7. ภาคการศึกษาที่เปิดสอน และปีการศึกษาที่จะเริ่มเปิดสอน
    ไม่พบข้อมูล
  8. อาจารย์ผู้สอน/อาจารย์ที่ปรึกษา
    ไม่พบข้อมูล
     
 
  หัวข้อ บรรยาย (จำนวน ชม.) ปฏิบัติ (จำนวน ชม.)
    ระบบนิเวศทางธรรมชาติ 3 0
    ระบบนิเวศทางวัฒนธรรม 3 0
    ความสัมพันธ์ระหว่างระบบนิเวศทางธรรมชาติและวัฒนธรรม 3 0
    ผลกระทบของระบบนิเวศทางธรรมชาติและวัฒนธรรม 6 0
    ระบบนิเวศชุมชนและเมือง 6 0
    การเปลี่ยนแปลงของระบบนิเวศตามการพัฒนา และผลกระทบที่เกิดขึ้น 6 0
    ปัญหาที่เกิดขึ้นทางนิเวศวิทยามนุษย์และสิ่งแวดล้อม 6 0
    การป้องกันและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นทางนิเวศวิทยา 6 0
    กรณีศึกษา 9 0
 
รวม
48 0


 
กลุ่มภารกิจพัฒนาวิชาการ สำนักบริหารและพัฒนาวิชการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
โทร 043 203200 ภายใน 11940