Custom_32
รายละเอียดของรายวิชา แบบ วช. 04
 
     
  1. รหัสและชื่อวิชา
   
001 209
ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์สำหรับการจัดการระดับท้องถิ่น
Geographic Information Systems for Local Management.
3 (3-0-6)
  2. จำนวนหน่วยกิต
    3 หน่วยกิต(จำนวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ บรรยาย 3 ชม. ปฏิบัติการ 0 ชม. ศึกษาด้วยตัวเอง 6 ชม.)
  3. สังกัดวิชา
   
ภาควิชา/สาขาวิชา
วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น
  4. คำอธิบายรายวิชา(Course Description)
   
หลักการของข้อมูลปริภูมิและข้อมูลภูมิศาสตร์ บทบาทของข้อมูลสารสนเทศต่อการตัดสินใจของมนุษย์   ความหมายและหลักการของระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ ประเภทของระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ การจัดการข้อมูลในระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์  การนำเข้าข้อมูลแผนที่และข้อมูลตัวอักษร การนำเข้าข้อมูลที่ได้จากงานสำรวจด้วยเทคโนโลยีด้านระบบการรับรู้จากระยะไกล รวมไปถึงข้อมูลที่ได้จากรังวัดด้วยดาวเทียมระบบจีพีเอส การประมวลผล การวิเคราะห์ และการแสดงผลข้อมูลของระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ การประยุกต์ใช้งานระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ในการบริหารจัดการระดับท้องถิ่น   ขั้นตอนการพัฒนาระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์
Principles of spatial and geographic data; roles of data and information in human decision making processes; definition and principles of Geographic information System (GIS);type of GIS; data management in GIS; map, remotely sensed imagery, GPS data and text data input; data processing; analysis and display in GIS; applications of  GIS in local administrative management; GIS development procedures
  5. เงื่อนไขของรายวิชา(Prerequisite)
    ไม่มี
  6. ประเภทวิชา
    เป็นวิชาเฉพาะ เป็นวิชาเฉพาะ กลุ่มวิชาบังคับ สำหรับหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการงานช่างและผังเมือง วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น
เป็น
  7. ภาคการศึกษาที่เปิดสอน และปีการศึกษาที่จะเริ่มเปิดสอน
    ไม่พบข้อมูล
  8. อาจารย์ผู้สอน/อาจารย์ที่ปรึกษา
   
อ.ดร. ชาติชาย ไวยสุระสิงห์
     
 
  หัวข้อ บรรยาย (จำนวน ชม.) ปฏิบัติ (จำนวน ชม.)
    บทนำ 3 0
    ข้อมูลในระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ 12 0
    การนำเข้าและการแสดงผลข้อมูลในระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ 12 0
    ฟังก์ชั่นการประมวลผลและวิเคราะห์ข้อมูลในระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ 12 0
    กระบวนการพัฒนาระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์สำหรับการบริหารจัดการท้องถิ่น 6 0
 
รวม
45 0


 
กลุ่มภารกิจพัฒนาวิชาการ สำนักบริหารและพัฒนาวิชการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
โทร 043 203200 ภายใน 11940