Custom_32
รายละเอียดของรายวิชา แบบ วช. 04
 
     
  1. รหัสและชื่อวิชา
   
001 210
การออกแบบและการจัดการระบบไฟฟ้า
Electrical System Design and Management
3 (3-0-6)
  2. จำนวนหน่วยกิต
    3 หน่วยกิต(จำนวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ บรรยาย 3 ชม. ปฏิบัติการ 0 ชม. ศึกษาด้วยตัวเอง 6 ชม.)
  3. สังกัดวิชา
   
ภาควิชา/สาขาวิชา
วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น
  4. คำอธิบายรายวิชา(Course Description)
   
หลักการพื้นฐานทางวิศวกรรมไฟฟ้า หลักการพื้นฐานการออกแบบ  แบบแผนการกระจายกำลังไฟฟ้า รหัสและมาตราฐานในการติดตั้งระบบไฟฟ้า การเขียนแบบทางไฟฟ้า การประมาณโหลด การออกแบบสายไฟ ระบบปรับอากาศ การเลือกใช้ ควบคุมและป้องกันมอเตอร์ การต่อลงดิน การคำนวณกระแสลัดวงจร การปรับปรุงตัวประกอบกำลัง
Basic electrical engineering concepts  basic electrical design concepts, power distribution schemes, codes and standards for electrical installation, drawing for electrical system, load estimation, wiring design, air-condition, motor control and protection, grounding system, short-circuit calculation, power-factor improvement.
  5. เงื่อนไขของรายวิชา(Prerequisite)
    ไม่มี
  6. ประเภทวิชา
    เป็นวิชาเฉพาะ เป็นวิชาเฉพาะ กลุ่มวิชาบังคับ สำหรับหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการงานช่างและผังเมือง วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น
เป็น
  7. ภาคการศึกษาที่เปิดสอน และปีการศึกษาที่จะเริ่มเปิดสอน
    ไม่พบข้อมูล
  8. อาจารย์ผู้สอน/อาจารย์ที่ปรึกษา
   
ผศ.ดร. จีรนุช เสงี่ยมศักดิ์
     
 
  หัวข้อ บรรยาย (จำนวน ชม.) ปฏิบัติ (จำนวน ชม.)
    Basic electrical engineering concepts 3 0
    Basic design concepts 3 0
    Power distribution schemes 3 0
    Codes and standards for electrical installation 3 0
    Electrical drawing 3 0
    Electrical wires, raceways, apparatus and equipment 3 0
    Load estimation 5 0
    Wiring design 3 0
    Selection of motors and its protection control 4 0
    Grounding 5 0
    Short-circuit calculations 3 0
    Coordination of protective devices 3 0
    Power factor improvement 4 0
 
รวม
45 0


 
กลุ่มภารกิจพัฒนาวิชาการ สำนักบริหารและพัฒนาวิชการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
โทร 043 203200 ภายใน 11940