Custom_32
รายละเอียดของรายวิชา แบบ วช. 04
 
     
  1. รหัสและชื่อวิชา
   
001 211
การจัดทำผังเมือง
Urban Planning
3 (3-0-6)
  2. จำนวนหน่วยกิต
    3 หน่วยกิต(จำนวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ บรรยาย 3 ชม. ปฏิบัติการ 0 ชม. ศึกษาด้วยตัวเอง 6 ชม.)
  3. สังกัดวิชา
   
ภาควิชา/สาขาวิชา
วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น
  4. คำอธิบายรายวิชา(Course Description)
   
แนวคิดและกระบวนการจัดทำผังเมืองในต่างประเทศและประเทศไทย ประโยชน์และอุปสรรคของการจัดทำผังเมือง กรณีศึกษาทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ
Concepts and processes of urban planning in other countries and Thailand. Advantages and disadvantages of urban planning inclusion of cases from Thailand and abroad.
  5. เงื่อนไขของรายวิชา(Prerequisite)
    ไม่มี
  6. ประเภทวิชา
    เป็นวิชาเฉพาะ เป็นวิชาเฉพาะ กลุ่มวิชาบังคับ สำหรับหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการงานช่างและผังเมือง วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น
เป็น
  7. ภาคการศึกษาที่เปิดสอน และปีการศึกษาที่จะเริ่มเปิดสอน
    ไม่พบข้อมูล
  8. อาจารย์ผู้สอน/อาจารย์ที่ปรึกษา
   
อ. ธรรมวัฒน์ อินทจักร
     
 
  หัวข้อ บรรยาย (จำนวน ชม.) ปฏิบัติ (จำนวน ชม.)
    เหตุผลความจำเป็น และความเป็นมา 3 0
    พระราชบัญญัติผังเมือง 3 0
    กระบวนการจัดทำผังเมืองรวม 3 0
    องค์กรและผู้เกี่ยวข้อง 3 0
    การสำรวจและการจัดเก็บข้อมูล 6 0
    การวิเคราะห์ทางด้านประชากร 3 0
    การวิเคราะห์ทางด้านสังคมศาสตร์ 3 0
    การวิเคราะห์ทางด้านเศรษฐศาสตร์ 3 0
    การวิเคราะห์ด้านการคมนาคม 3 0
    การจัดประชาพิจารณ์ 3 0
    การนำเสนอ 3 0
    การบังคับใช้ 3 0
    การถ่ายโอนภารกิจ 3 0
    สรุป 3 0
 
รวม
45 0


 
กลุ่มภารกิจพัฒนาวิชาการ สำนักบริหารและพัฒนาวิชการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
โทร 043 203200 ภายใน 11940