Custom_32
รายละเอียดของรายวิชา แบบ วช. 04
 
     
  1. รหัสและชื่อวิชา
   
001 261
สุนทรียศาสตร์
Aesthetics
3 (3-0-6)
  2. จำนวนหน่วยกิต
    3 หน่วยกิต(จำนวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ บรรยาย 3 ชม. ปฏิบัติการ 0 ชม. ศึกษาด้วยตัวเอง 6 ชม.)
  3. สังกัดวิชา
   
ภาควิชา/สาขาวิชา
วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น
  4. คำอธิบายรายวิชา(Course Description)
   
ลักษณะและความสำคัญของสุนทรียภาพ ทฤษฎีทางสุนทรียศาสตร์ สุนทรียศาสตร์ที่สัมพันธ์กับการยกระดับพัฒนาการและคุณภาพชีวิตในเมือง รวมทั้งกรณีศึกษา
Characters and significance of aesthetic. Aesthetic theories. Aesthetics in relation to rise levels development and living qualities in cities. Case studies.
  5. เงื่อนไขของรายวิชา(Prerequisite)
    ไม่มี
  6. ประเภทวิชา
    เป็นวิชาเฉพาะ เป็นวิชาเฉพาะ กลุ่มวิชาเลือก สำหรับหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการงานช่างและผังเมือง วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น
เป็น
  7. ภาคการศึกษาที่เปิดสอน และปีการศึกษาที่จะเริ่มเปิดสอน
    ไม่พบข้อมูล
  8. อาจารย์ผู้สอน/อาจารย์ที่ปรึกษา
   
รศ.ดร. ธาดา สุทธิธรรม
     
 
  หัวข้อ บรรยาย (จำนวน ชม.) ปฏิบัติ (จำนวน ชม.)
    ความเข้าใจเกี่ยวกับสุนทรียศาสตร์ 6 0
    ลักษณะและความสำคัญของสุนทรียภาพ 6 0
    ทฤษฎีทางสุนทรียศาสตร์ สุนทรียศาสตร์ที่สัมพันธ์กับการยกระดับพัฒนาการและคุณภาพชีวิตในเมือง 6 0
    สุนทรียะในธรรมชาติ 6 0
    สุนทรียะในสังคม และวัฒนธรรม 9 0
    ศึกษา และวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงของสุนทรียศาสตร์ในสังคม 6 0
    คุณค่าสุนทรียศาสตร์ กรณีศึกษา 6 0
 
รวม
45 0


 
กลุ่มภารกิจพัฒนาวิชาการ สำนักบริหารและพัฒนาวิชการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
โทร 043 203200 ภายใน 11940