Custom_32
รายละเอียดของรายวิชา แบบ วช. 04
 
     
  1. รหัสและชื่อวิชา
   
001 312
การจัดการทรัพยากรน้ำ
Water Resources Management
3 (3-0-6)
  2. จำนวนหน่วยกิต
    3 หน่วยกิต(จำนวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ บรรยาย 3 ชม. ปฏิบัติการ 0 ชม. ศึกษาด้วยตัวเอง 6 ชม.)
  3. สังกัดวิชา
   
ภาควิชา/สาขาวิชา
วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น
  4. คำอธิบายรายวิชา(Course Description)
   
ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับอุทกวิทยา การวิเคราะห์ปริมาณน้ำฝน การสูญหายทางอุทกวิทยา น้ำท่า แหล่งมลพิษ การพัฒนาแหล่งน้ำผิวดิน   การพัฒนาแหล่งน้ำใต้ดิน  ระบบประปา การจัดชั้นคุณภาพพื้นที่แหล่งน้ำ การวางแผนพัฒนาและบริหารจัดการทรัพยากรน้ำอย่างบูรณาการ
Basic knowledge on Hydrology, rainfall analysis, hydrologic abstraction, stream flow, sources of pollution, surface water development, groundwater development, pipe water supply system, water resources classification, planning of integrated watershed development and management.
  5. เงื่อนไขของรายวิชา(Prerequisite)
    ไม่มี
  6. ประเภทวิชา
    เป็นวิชาเฉพาะ เป็นวิชาเฉพาะ กลุ่มวิชาบังคับ สำหรับหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการงานช่างและผังเมือง วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น
เป็น
  7. ภาคการศึกษาที่เปิดสอน และปีการศึกษาที่จะเริ่มเปิดสอน
    ไม่พบข้อมูล
  8. อาจารย์ผู้สอน/อาจารย์ที่ปรึกษา
   
รศ. วินัย ศรีอำพร
     
 
  หัวข้อ บรรยาย (จำนวน ชม.) ปฏิบัติ (จำนวน ชม.)
    ระบบและกระบวนการทางอุทกวิทยา 3 0
    ฝน 6 0
    การสูญหายทางอุทกวิทยา 6 0
    น้ำใต้ดิน 6 0
    น้ำท่าและชลภาพ 8 0
    แหล่งมลพิษ 4 0
    การพัฒนาแหล่งน้ำ 6 0
    การวางแผนพัฒนาและบริหารจัดการทรัพยากรน้ำอย่างบูรณาการ 6 0
 
รวม
45 0


 
กลุ่มภารกิจพัฒนาวิชาการ สำนักบริหารและพัฒนาวิชการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
โทร 043 203200 ภายใน 11940