Custom_32
รายละเอียดของรายวิชา แบบ วช. 04
 
     
  1. รหัสและชื่อวิชา
   
001 313
การจัดการและวางแผนโครงการก่อสร้าง
Construction Project Management and Planning
3 (3-0-6)
  2. จำนวนหน่วยกิต
    3 หน่วยกิต(จำนวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ บรรยาย 3 ชม. ปฏิบัติการ 0 ชม. ศึกษาด้วยตัวเอง 6 ชม.)
  3. สังกัดวิชา
   
ภาควิชา/สาขาวิชา
วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น
  4. คำอธิบายรายวิชา(Course Description)
   
ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับโครงการก่อสร้าง การศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ การคัดเลือกโครงการ การวางแผนครงการ การประมาณการค่าใช้จ่ายของโครงการ การประกวดราคาและการจัดทำสัญญาในงานก่อสร้าง การควบคุมโครงการ
Introduction to construction Project, construction project feasibility, project selection, project planning, development of project estimation, building and contracting, project controlling.
  5. เงื่อนไขของรายวิชา(Prerequisite)
    ไม่มี
  6. ประเภทวิชา
    เป็นวิชาเฉพาะ เป็นวิชาเฉพาะ กลุ่มวิชาบังคับ สำหรับหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการงานช่างและผังเมือง วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น
เป็น
  7. ภาคการศึกษาที่เปิดสอน และปีการศึกษาที่จะเริ่มเปิดสอน
    ไม่พบข้อมูล
  8. อาจารย์ผู้สอน/อาจารย์ที่ปรึกษา
   
ผศ.ดร. ณรงค์ เหลืองบุตรนาค
     
 
  หัวข้อ บรรยาย (จำนวน ชม.) ปฏิบัติ (จำนวน ชม.)
    ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับโครงการก่อสร้าง 6 0
    การศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ 6 0
    การคัดเลือกโครงการ 6 0
    การวางแผนโครงการ 6 0
    การประมาณการค่าใช้จ่ายของโครงการ 9 0
    การประกวดราคาและการจัดทำสัญญาในงานก่อสร้าง 9 0
    การควบคุมโครงการ 3 0
 
รวม
45 0


 
กลุ่มภารกิจพัฒนาวิชาการ สำนักบริหารและพัฒนาวิชการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
โทร 043 203200 ภายใน 11940