Custom_32
รายละเอียดของรายวิชา แบบ วช. 04
 
     
  1. รหัสและชื่อวิชา
   
001 315
การจัดการน้ำเสีย และสุขาภิบาลอาคาร
Wastewater Management and Building Sanitation
3 (3-0-6)
  2. จำนวนหน่วยกิต
    3 หน่วยกิต(จำนวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ บรรยาย 3 ชม. ปฏิบัติการ 0 ชม. ศึกษาด้วยตัวเอง 6 ชม.)
  3. สังกัดวิชา
   
ภาควิชา/สาขาวิชา
วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น
  4. คำอธิบายรายวิชา(Course Description)
   
นิยามของระบบการจัดการน้ำเสีย แหล่งกำเนิด องค์ประกอบ ปริมาณ และลักษณะสมบัติของน้ำเสีย  ระบบรวบรวมน้ำเสีย วัตถุประสงค์ในการบำบัดน้ำเสีย และ มาตรฐานน้ำทิ้ง  การบำบัดทางกายภาพ  เคมีและชีวภาพ  การฆ่าเชื้อโรค การบำบัด และกำจัดตะกอน หลักมูลการสุขาภิบาล กฎหมายและข้อบังคับ ระบบท่อน้ำประปา ระบบท่อน้ำร้อน ระบบท่อระบายน้ำและท่อระบายอากาศ ระบบป้องกันอัคคีภัย   ระบบระบายน้ำฝน การบำบัดน้ำเสีย และการกำจัดขยะ
Definition of wastewater management system, sources, composition, quantities and characteristics of wastewater, wastewater collection system, wastewater treatment objectives and effluent standards, physical chemical and biological treatment, disinfection, sludge treatment and disposal. Fundamentals of building sanitation, law and regulations, cold water supply system, hot water supply system, drainage and vent system, fire protection, site drainage, wastewater treatment and solid waste management in building
  5. เงื่อนไขของรายวิชา(Prerequisite)
    ไม่มี
  6. ประเภทวิชา
    เป็นวิชาเฉพาะ เป็นวิชาเฉพาะ กลุ่มวิชาบังคับ สำหรับหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการงานช่างและผังเมือง วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น
เป็น
  7. ภาคการศึกษาที่เปิดสอน และปีการศึกษาที่จะเริ่มเปิดสอน
    ไม่พบข้อมูล
  8. อาจารย์ผู้สอน/อาจารย์ที่ปรึกษา
   
ผศ. อาวุธ ยิ้มแต้
     
 
  หัวข้อ บรรยาย (จำนวน ชม.) ปฏิบัติ (จำนวน ชม.)
    นิยามและพัฒนาการ 1 0
    องค์ประกอบของน้ำเสีย 1 0
    แหล่งกำเนิด และปริมาณน้ำเสีย 1 0
    ระบบรวบรวมน้ำเสีย 3 0
    วัตถุประสงค์ในการบำบัดน้ำเสียและมาตรฐานน้ำทิ้ง 1 0
    การบำบัดน้ำเสียทางกายภาพ 3 0
    การบำบัดน้ำเสียทางเคมี 3 0
    การบำบัดน้ำเสียทางชีววิทยา 6 0
    การฆ่าเชื้อโรค 1 0
    การบำบัดและกำจัดตะกอน 1 0
    หลักมูลการสุขาภิบาลอาคาร 1 0
    กฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับระบบสุขาภิบาลอาคาร 2 0
    ระบบท่อสุขาภิบาลอาคาร 6 0
    ระบบป้องกันอัคคีภัย 6 0
    การบำบัดน้ำเสียอาคาร 3 0
    การจัดการขยะ 3 0
 
รวม
42 0


 
กลุ่มภารกิจพัฒนาวิชาการ สำนักบริหารและพัฒนาวิชการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
โทร 043 203200 ภายใน 11940