Custom_32
รายละเอียดของรายวิชา แบบ วช. 04
 
     
  1. รหัสและชื่อวิชา
   
001 316
การจัดการขยะและของเสียอันตราย
Solid Waste and Hazardous Waste Management
3 (3-0-6)
  2. จำนวนหน่วยกิต
    3 หน่วยกิต(จำนวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ บรรยาย 3 ชม. ปฏิบัติการ 0 ชม. ศึกษาด้วยตัวเอง 6 ชม.)
  3. สังกัดวิชา
   
ภาควิชา/สาขาวิชา
วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น
  4. คำอธิบายรายวิชา(Course Description)
   
นิยามและการพัฒนาของระบบการจัดการขยะและของเสียอันตราย แหล่งกำเนิด องค์ประกอบ ปริมาณ และลักษณะของขยะและของเสียอันตราย การจัดเก็บและการเก็บรวบรวม การขนถ่ายและการขนส่ง เทคโนโลยีในการแปรรูป การกำจัดขยะและสารตกค้าง การลดปริมาณของเสียอันตราย การลดที่แหล่งกำเนิดและนำกลับมาใช้ใหม่ การวางแผนระบบการจัดการขยะและของเสียอันตราย
Definition and development of solid waste and hazardous waste management system,  sources, composition, quantities and characteristics of solid waste and hazardous waste,  storage and collection,  transfer and transportation,  processing technologies,  disposal of solid waste and residual matter,  hazardous waste minimization, source reduction and recycling,  planning of solid waste and hazardous waste management system.
  5. เงื่อนไขของรายวิชา(Prerequisite)
    ไม่มี
  6. ประเภทวิชา
    เป็นวิชาเฉพาะ เป็นวิชาเฉพาะ กลุ่มวิชาบังคับ สำหรับหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการงานช่างและผังเมือง วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น
เป็น
  7. ภาคการศึกษาที่เปิดสอน และปีการศึกษาที่จะเริ่มเปิดสอน
    ไม่พบข้อมูล
  8. อาจารย์ผู้สอน/อาจารย์ที่ปรึกษา
   
ผศ. อาวุธ ยิ้มแต้
     
 
  หัวข้อ บรรยาย (จำนวน ชม.) ปฏิบัติ (จำนวน ชม.)
    นิยามและพัฒนาการในระบบการจัดการขยะและของเสียอันตราย 1 0
    แหล่งกำเนิด และ ส่วนประกอบของขยะและของเสียอันตราย 2 0
    คุณสมบัติของขยะและของเสียอันตราย 3 0
    การจัดเก็บที่แหล่งกำเนิด 3 0
    การเก็บรวบรวมขยะและของเสียอันตราย 3 0
    การขนถ่ายและการขนส่ง 3 0
    เทคโนโลยีในการแปรรูป 9 0
    การกำจัดขยะและสารตกค้าง 9 0
    การลดปริมาณของเสียอันตราย 6 0
    การลดที่แหล่งกำเนิดและนำกลับมาใช้ใหม่ 3 0
    การวางแผนระบบการจัดการขยะและของเสียอันตราย 3 0
 
รวม
45 0


 
กลุ่มภารกิจพัฒนาวิชาการ สำนักบริหารและพัฒนาวิชการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
โทร 043 203200 ภายใน 11940