Custom_32
รายละเอียดของรายวิชา แบบ วช. 04
 
     
  1. รหัสและชื่อวิชา
   
001 317
การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรม
Environmental and Cultural Impact Assessment
3 (3-0-6)
  2. จำนวนหน่วยกิต
    3 หน่วยกิต(จำนวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ บรรยาย 3 ชม. ปฏิบัติการ 0 ชม. ศึกษาด้วยตัวเอง 6 ชม.)
  3. สังกัดวิชา
   
ภาควิชา/สาขาวิชา
วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น
  4. คำอธิบายรายวิชา(Course Description)
   
กระบวนการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรม  มาตรการในการป้องกัน  แก้ไข ลดและ ชดเชย ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
Environmental and cultural impact assessment  processes; measures for prevention, correction, mitigation, and compensation of environmental impacts.
  5. เงื่อนไขของรายวิชา(Prerequisite)
    ไม่มี
  6. ประเภทวิชา
    เป็นวิชาเฉพาะ เป็นวิชาเฉพาะ กลุ่มวิชาบังคับ สำหรับหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการงานช่างและผังเมือง วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น
เป็น
  7. ภาคการศึกษาที่เปิดสอน และปีการศึกษาที่จะเริ่มเปิดสอน
    ไม่พบข้อมูล
  8. อาจารย์ผู้สอน/อาจารย์ที่ปรึกษา
   
รศ.ดร. ธาดา สุทธิธรรม
     
 
  หัวข้อ บรรยาย (จำนวน ชม.) ปฏิบัติ (จำนวน ชม.)
    องค์ประกอบของสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติ 3 0
    องค์ประกอบของสิ่งแวดล้อมทางด้านสังคมและวัฒนธรรม 3 0
    ปัจจัยที่เป็นผลกระทบสิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรม 9 0
    กรอบในการประเมินผล 3 0
    กระบวนการในการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรม 9 0
    มาตรการในการป้องกัน แก้ไข ลด ผลกระทบสิ่งแวดล้อม และ วัฒนธรรม 6 0
    มาตรการในการลดและชดเชยผลกระทบสิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรม 6 0
    กรณีศึกษา 6 0
 
รวม
45 0


 
กลุ่มภารกิจพัฒนาวิชาการ สำนักบริหารและพัฒนาวิชการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
โทร 043 203200 ภายใน 11940